FANDOM


  Wiki Ten artykuł wymaga tłumaczenia - jest obecnie w całości lub w części w języku angielskim. Jeżeli jesteś w stanie nam pomóc i przetłumaczyć chociaż fragment, to kliknij przycisk Edytuj w menu tej strony i podziel się swoją wiedzą. Pamiętaj, że musisz być zalogowany, aby zmieniać treść na WoWWiki.


World Of Warcraft API albo WoW API, to zbiór funkcji udostępnionych przez Blizzard Entertainment, po to by stwożyć możliwość interakcji i modyfikacji interfejsu WoW-a przez różnego rodzaju dodatki i makra.

Ogólne funkcje Edytuj

To jest niekompletna lista funkcji z WoW API. Najprawdopodobniej nie będzie kompletna nigdy ponieważ nowe funkcje są dodawane przez cały czas.

Poniżej znajduje się kompletna lista globalnych funkcji. Jeśli nie ma tutaj jakiejś funkcji to znaczy, że nikt jej jeszcze nie dodał. Zanim dodasz jakąś funkcję, zobacz: WoWWiki:Jak edytować strony API.

Account PlayTime Limit Functions Edytuj

API functions for realms that run the play time reduction system, currently only active in Asia.

GetBillingTimeRested()
PartialPlayTime()
NoPlayTime()

Funkcje Osiągnięć Edytuj

Te funkcje są dostępne tylko w Patchu 3.0.2

AddAchievementComparisonUnit(UnitId) - Add a unit to compare achievements with.
ClearAchievementComparisonUnit() - Remove the unit being compared.
GetAchievementComparisonInfo(achievementID, comparisonNum) - Return the status of the achievement for the comparison player.
GetAchievementCriteriaInfo(achievementID, criteriaNum) - Return information about the requested criteria.
GetAchievementInfo(achievementID) or (category, offset) - Return information about the requested Achievement.
GetAchievementInfoFromCriteria(id) - Return information about the requested Achievement.
GetAchievementLink(achievementID) - Returns a link for the specified Achievement.
GetAchievementNumCriteria(achievementID) - Return the number of criteria the requested Achievement has.
GetCategoryInfo(category) - Return information about the requested category
GetCategoryList() - Returns the list of Achievement categories.
GetCategoryNumAchievements(category) - Return the humber of Achievements, and number completed for the specific category.
GetComparisonAchievementPoints() - Return the total number of achievement points the comparison unit has earned.
GetComparisonStatistic(achievementID) - Return the value of the requested statistic for the comparison player.
GetLatestCompletedAchievements() - Return the ID's of the last 5 completed Achievements.
GetLatestUpdatedStats() - Return the ID's of the last 5 updated Statistics.
GetNumCompletedAchievements() - Return the total number of Achievements, and number completed.
GetPreviousAchievement(achievementID) - Return previous related achievements.
GetStatistic(achievementID) - Return the value of the requested statistic.
GetStatisticsCategoryList() - Returns the list of Statistic categories.
GetTotalAchievementPoints() - Return the total number of achievement points earned.
GetTrackedAchievement() - Return the AchievementID of the currently tracked achievement.
SetTrackedAchievment(achievementId) - Set the Achievement to be tracked.

Funkcje Paska akcji Edytuj

Te funkcje pozwalają na interakcje z przyciskami akcji.

PROTECTED UI ActionButtonDown(id)   - Naciska specyficzny przycisk akcji (2.0 Protected)
PROTECTED UI ActionButtonUp(id)   - Zwalnia specyficzny przycisk akcji. (2.0 Protected)
ActionHasRange(slot)   - Sprawdza, czy określone działanie spełnia wymagania co do odległości (1 dla tak, nil dla nie)
UI BonusActionButtonDown - Naciska specjalny przycisk z bonusem (pet lub minion) na pasku akcji.
UI BonusActionButtonUp - Zwalnia specyficzny przycisk z bonusem (pet lub minion) na pasku akcji.
PROTECTED CameraOrSelectOrMoveStart()   - Zaczyna kliknięcie "Lewym Przyciskiem" w świecie 3D. (1.10 - Protected)
PROTECTED CameraOrSelectOrMoveStop([stickyFlag])   - Kończy kliknięcie "Lewym Przyciskiem" w świecie 3D. (1.10 - Protected)
ChangeActionBarPage()   - Zmienia stronę aktualnego paska akcji.
GetActionBarPage()   - Zwraca numer aktualnej strony paska akcji. CURRENT_ACTIONBAR_PAGE jest nieaktualne.
GetActionBarToggles()   - Return the toggles for each action bar.
GetActionCooldown(slot)   - Zwraca czas oszołomienia odpowiedniej akcji, zawartej na pasku akcji.
GetActionCount(slot)   - Zwraca ilość możliwych wykorzystań obiektu (bandaża, pontionu itp), zwraca 0 jeśli brak lub nie dotyczy.
GetActionInfo(slot)   - Zwraca typ, id, podtyp.
GetActionText(slot)   - Zwraca tekst etykiety (makro, itp) z określonej akcji, zwraca nil dla braku tekstu.
GetActionTexture(slot)   - Zwraca ścieżkę do tekstury, z określonej akcji.
GetBonusBarOffset()   - Określa która strona dodatkowych akcji jest aktualnie pokazana.
GetMouseButtonClicked()   -Returns the name of the button that triggered a mouse down/up/click/doubleclick event. (NEW 2.0.3)
HasAction(slot)   - Zwraca 1 jeśli gracz ma ustawione coś w slocie, nil jeśli brak.
IsActionInRange(slot,[unit])   - Sprawdza, czy obiekt jest w zasięgu (czaru/ataku). Jeśli jest, funkcja zwraca 1, dla 0 nie jest, nil nie dotyczy.
IsAttackAction(slot)   - Zwraca 1 jeśli dany obiekt 'atakuje', nil jeśli nie dotyczy.
IsAutoRepeatAction(slot)   - Zwraca 1 jeśli akcja sama się powtarza, nil jeśli nie.
IsCurrentAction(slot)   - Zwraca 1 jeśli jest ta akcja aktualnie wykonywana, nil jeśli nie jest.
IsConsumableAction(slot)   - Zwraca 1 jeśli akcje można zużywać, nil jeśli nie można.
IsEquippedAction(slot)   - Zwraca 1 jeśli ta akcja jest włożona na bohatera (broń itp), nil jeśli nie.
IsUsableAction(slot)   - Return 1 if an action can be used at present, nil otherwise.
PetHasActionBar()   - Pokazuje czy gracz ma aktualnie włączony pasek akcji peta.
PickupAction(slot)   - Drags an action out of the specified quickbar slot and holds it on the cursor.
PickupPetAction(slot)   - Drags an action from the specified pet action bar slot into the cursor.
PlaceAction(slot)   - Drops an action from the cursor into the specified quickbar slot.
SetActionBarToggles(show1,show2,show3,show4[, alwaysShow])   - Set show toggle for each action bar   - 'alwaysShow' added in 1.12
StopAttack() - Wyłącza auto-atak, jeśli jest aktualnie włączony. Nic nie robi jeśli gracz nie ma aktualnie żadnego włączonego.
PROTECTED TurnOrActionStart()   - Rozpoczyna kliknięcie "Prawym Przyciskiem" w świecie 3D. (1.10 - Protected)
PROTECTED TurnOrActionStop()   - Kończy kliknięcie "Prawym Przyciskiem" w świecie 3D. (1.10 - Protected)
PROTECTED UseAction(slot[, checkCursor[, onSelf]])   - This instructs the interface to use the action associated with the specified ID, optionally on the player (regardless of target)(2.0 - Protected).

Activity Functions Edytuj

This section is for functions which make the player do something (and which aren't covered elsewhere, and which aren't simply confirmation steps)

AcceptDuel()   - Gracz akceptuje pojedynek.
PROTECTED AttackTarget()   - Attacks the targetted unit.
CancelDuel()   - Refuse the invitation to fight a duel.
CancelLogout()   - Cancels the logout timer (from camping or quitting).
ClearTutorials()
ConfirmSummon()   - Accepts a summon request.
PROTECTED DescendStop()   - The player stops descending (while swimming or flying) -- added in 2.1
Dismount()   - The player dismounts the current mount. -- added in 2.0.3
FlagTutorial("tutorial")
PROTECTED ForceLogout()
ForceQuit()   - Instantly quits the game, bypassing the timer.
GetSummonConfirmAreaName()
GetSummonConfirmSummoner()
GetSummonConfirmTimeLeft()
Logout - Logs the user out of the game.
Quit - Quits the game, not the Lua script.
RandomRoll(low, high)   - Does a random roll between the two values.
PROTECTED SitStandOrDescendStart()   - The player sits, stands, or descends -- added in 2.1
PROTECTED StartDuel("name")   - Challenge someone to a duel (by name) -- protected in 2.0
TogglePVP()   - Toggles PVP status
ToggleSheath()   - Toggles sheathed or unsheathed weapons.
UseSoulstone()   - Use an active soulstone to resurrect yourself after death.

AddOn Functions Edytuj

DisableAddOn(index or "AddOnName")   - Disable the specified AddOn for subsequent sessions.
DisableAllAddOns()   - Disable all AddOns for subsequent sessions.
EnableAddOn(index or "AddOnName")   - Enable the specified AddOn for subsequent sessions.
EnableAllAddOns()   - Enable all AddOns for subsequent sessions.
GetAddOnDependencies(index or "AddOnName")   - Get dependency list for an AddOn.
GetAddOnInfo(index or "AddOnName")   - Get information about an AddOn.
GetAddOnMetadata(index or "name", "variable")   - Retrieve metadata from addon's TOC file.
GetNumAddOns()   - Get the number of user supplied AddOns.
IsAddOnLoaded(index or "AddOnName")   - Returns true if the specified AddOn is loaded.
IsAddOnLoadOnDemand(index or "AddOnName")   - Test whether an AddOn is load-on-demand.
LoadAddOn(index or "AddOnName")   - Request loading of a Load-On-Demand AddOn.
ResetDisabledAddOns() -

Arena Functions Edytuj

ArenaTeamInviteByName(teamIndex, playerName)   - Invites the specified player to the specified arena team.
ArenaTeamLeave(teamIndex)   - Leaves the specified arena team.
ArenaTeamRoster(teamIndex)   - Sends a request to the server to request the most recent information on a specific Arena Team that you are in.
ArenaTeamUninviteByName(teamIndex, playerName)   - Removes the specified played from the specified arena team.
ArenaTeamDisband(teamIndex)   - Disbands the arena team without any warning! Requires you to be the leader of the team. (Known to be implemented as of 2.1.3, but may have existed before).
GetArenaCurrency()   - Gets the amount of arena points a player currently has to spend.
GetArenaTeam(teamIndex)   - Returns information regarding the players arena team, nil if the player is not in the passed team
GetArenaTeamRosterInfo(teamIndex, playerIndex)   - Returns information regarding a player from the specified team, this requires a call to ArenaTeamRoster you only need to do this when the player logins in, UI reloads will not effect the return.
GetNumArenaTeamMembers(teamIndex[, showOffline])   - Gets the number of arena team members, this requires a call to ArenaTeamRoster you only need to do this when the player logins in, UI reloads will not effect the return.
GetBattlefieldTeamInfo(index)   - Gets info about a registered Arena Team at the end of an arena match.
GetCurrentArenaSeason()   - Gets the current Arena season.
IsActiveBattlefieldArena()   - Returns true if in an Arena Match, also Returns true for the second argument if it's a registered match.
IsArenaTeamCaptain(teamIndex)   - Returns a value based on whether the player is the arena team captain.
IsBattlefieldArena()   - Returns true if the battlemaster you're talking to can queue you for arenas

Auction Functions Edytuj

CalculateAuctionDeposit(runTime)   - Returns the required deposit for the current selling item given the specified duration (minutes).
CanSendAuctionQuery()   - Return 1 if auction search button would be active, nil otherwise.
CancelAuction(index)   - Cancel the specified auction (on the "owner" list).
ClickAuctionSellItemButton()   - Puts the currently 'picked up' item into the 'create auction' slot.
CloseAuctionHouse()   - Will close the AuctionFrame if opened.
GetAuctionHouseDepositRate()   - Returns the deposit rate (percentage) for the currently open auction house (Possibly out-dated by CalculateAuctionDeposit).
GetAuctionInvTypes(classIndex, subclassIndex)   - Returns types of subcategories items.
GetAuctionItemClasses()   - Returns major auction item categories.
GetAuctionItemInfo("type", index)   - Returns details about the specified auction item.
GetAuctionItemLink("type", index)   - Returns an itemLink for the specified auction item.
GetAuctionItemSubClasses(classIndex)   - Returns subcategories in the nth auction category.
GetAuctionItemTimeLeft("type", index)   - Returns the time left status of the specified auction item.
GetAuctionSellItemInfo()   - Returns information about the current selling item (or nil if none selected).
GetBidderAuctionItems([page])   - Returns details about an auction item on which the user is bidding (possibly out-dated by GetAuctionItemInfo("bidder", item))
GetNumAuctionItems("type")   - Returns the size of the specified auction item list.
GetOwnerAuctionItems([page])   - Returns details about an auction item of which the user is the owner (possibly out-dated by GetAuctionItemInfo("owner", item))
GetSelectedAuctionItem("type")   - Returns the index (1-50) of the selected auction item or 0 if none is selected.
IsAuctionSortReversed("type", "sort")   - Returns 1 if the specified auction list and sort is reversed, nil otherwise.
PlaceAuctionBid("type", index, bid)   - Place a bid on the selected auction item.
QueryAuctionItems("name", minLevel, maxLevel, invTypeIndex, classIndex, subclassIndex, page, isUsable, qualityIndex)   - Performs a search of the auction house with the specified characteristics.
SetSelectedAuctionItem("type", index)   - ?.
SortAuctionItems("type", "sort")   - Request that the specified auction list be sorted by a specific column.
StartAuction(minBid, buyoutPrice, runTime)   - Starts the auction you have created in the Create Auction panel.
UI AuctionFrameAuctions.duration - Set the amount of time the auction will run for in minutes.

Bank Functions Edytuj

BankButtonIDToInvSlotID(buttonID, isBag)   - Returns the ID number of a bank button or bag in terms of inventory slot ID.
CloseBankFrame()   - Close the bank frame if it's open.
GetBankSlotCost(numSlots)   - Returns the cost of the next bank slot.
GetNumBankSlots()   - Returns total purchased bank bag slots, and a flag indicating if it's full.
PurchaseSlot()   - Buys another bank slot if available.

Battlefield Functions Edytuj

AcceptAreaSpiritHeal()   - Accept a spirit heal.
AcceptBattlefieldPort(index[, acceptFlag])   - Accept or reject an offered battlefield port.
CancelAreaSpiritHeal()   - Cancel a spirit heal.
CanJoinBattlefieldAsGroup()   - returns nil if the player can not do a group join for a battlefield.
CheckSpiritHealerDist()   - Return true if you are in range with spirit healer while dead.
CloseBattlefield()   - Closes the queue for battlefield window.
GetAreaSpiritHealerTime()   - Returns the time left until the next resurrection by the Sprit Guide.
GetBattlefieldEstimatedWaitTime(index)   - Get the estimated wait for entry into the battlefield.
GetBattlefieldFlagPosition(index)   - Get the map position and texture of the flag.
GetBattlefieldInfo(index)   - Returns detailed information on the Battlefield you last opened a queue window for.
GetBattlefieldInstanceExpiration()   - Get shutdown timer for the battlefield instance.
GetBattlefieldInstanceInfo(index)   - Get the instance ID for a battlefield.
GetBattlefieldInstanceRunTime()   - In milliseconds, the time since battleground started. (seems to be queried from server because it is not in sync with time())
GetBattlefieldMapIconScale()   - Scale of the landmark icons on the battlefield minimap.
GetBattlefieldPortExpiration(index)   - Get the remaining milliseconds before the battlefield port expires.
GetBattlefieldPosition(index)   - Get the map position and name of a player in the battleground not in your raid.
GetBattlefieldScore(index)   - Get score information about a player.
GetBattlefieldStatData(playerIndex, slotIndex)   - Get information for a player from a column thats specific to a battleground. (like Warsong Gulch flag captures)
GetBattlefieldStatInfo(index)   - Get the battleground specific column for the score board.
GetBattlefieldStatus(index)   - Get the battlefield's current status.
GetBattlefieldTimeWaited(index)   - Get time waited in queue in milliseconds.
GetBattlefieldWinner()   - Get the battlefields winner.
GetHonorCurrency()   - Gets the amount of honor points the player currently has to spend.
GetNumBattlefieldFlagPositions()   - Get the number of flag positions available from GetBattlefieldFlagPosition().
GetNumBattlefieldPositions()   - Get the number of positions available from GetBattlefieldPosition().
GetNumBattlefields()   - Get the number of running battlefields for the last battleground queue window you opened.
GetNumBattlefieldScores()   - Returns the number of scores(players) listed in the battlefield scoreboard.
GetNumBattlefieldStats()   - Get the number of battleground specific columns.
GetNumWorldStateUI()   - Get the number of WorldState UI's.
GetSelectedBattlefield()   - Get the selected battlefield to join first.
GetWorldStateUIInfo(i)   - Get score and flag status within a battlefield.
JoinBattlefield(index[, joinAs])   - Queue for a battleground either solo or as a group.
LeaveBattlefield()   - Leave the current battlefield
ReportPlayerIsPVPAFK("unit")   - Reports the specified player as AFK in a battleground.
RequestBattlefieldPositions()   - Request new data for GetBattlefieldPosition().
RequestBattlefieldScoreData()   - Request new data for GetBattlefieldScore().
SetBattlefieldScoreFaction([faction])   - Set the faction to show on the battlefield scoreboard.
SetSelectedBattlefield(index)   - Select the battlefield instance you want to join or the first one that becomes available.
ShowBattlefieldList(index)   - Displays a queue window for the specified battlefield. Only works if you are already in a queue for the battlefield. Index corresponds to location in queue array.

Binding Functions Edytuj

GetBinding(index)   - Get action and key bindings for that index.
GetBindingAction("KEY" [,checkOverride])   - Get the action bound to that key.
GetBindingKey("command")   - Get the key(s) bound to that action.
UI GetBindingText("key", "prefix", returnAbbr)   - Gets the string value for the key.
GetCurrentBindingSet()   - Queries if current set of key bindings is character or account specific
GetNumBindings()   - Get total number key bindings and headers.
LoadBindings(which)   - Loads default, account or character specific key binding set into memory from disk.
RunBinding("command"[, "up"])   - Executes the key binding named "command"
SaveBindings(which)   - Saves account or character specific key bindings from memory to disk.
SetBinding("key"[, "command"])   - Sets or unsets key bindings. (2.0 - Can not be used in combat.)
SetBindingSpell("KEY", "Spell Name")   - Set a key binding directly to a spell, uses the same spell name syntax as /cast.
SetBindingClick("KEY", "ButtonName" [,"mouseButton"])   - Set a key binding directly to a Button object. The click sends a mouse down when the key is pressed, and a mouse up when it is released.
SetBindingItem("KEY", "itemname")   -
SetBindingMacro("KEY", "macroname"|macroid)   -
SetConsoleKey("key")   - Sets the console key (normally "`").
SetOverrideBinding(owner, isPriority, "KEY" [,"COMMAND"])   - Set (or clear) an override key binding.
SetOverrideBindingSpell(owner, isPriority, "KEY", "spellname")   -
SetOverrideBindingClick(owner, isPriority, "KEY", "ButtoName"[,"mouseButton"])   -
SetOverrideBindingItem(owner, isPriority, "KEY", "itemname")   -
SetOverrideBindingMacro(owner, isPriority, "KEY", "macroname"|macroid)   -
ClearOverrideBindings(owner)   - Reset all overrides belonging to an owner.
SetMouselookOverrideBinding("KEY" [,"COMMAND"])   -
IsModifierKeyDown()   - equivalent to (IsShiftKeyDown() or IsControlKeyDown() or IsAltKeyDown()).
IsModifiedClick("action")   - Returns 1 if the keys for the specified action are down, nil otherwise.
IsMouseButtonDown([button or "button"])   -

Buff/Debuff Functions Edytuj

Don't get buffId and buffIndex confused, they aren't the same thing!

CancelPlayerBuff(id or "name"[,"rank"])   - Removes a specific buff from the player.
CancelTrackingBuff()   - Cancels your current tracking buff (Find Minerals etc.)
GetPlayerBuff(buffId, buffFilter)   - Retrieves info about a certain effect (beneficial, harmful or passive)
GetPlayerBuffApplications(id or "name"[,"rank"])   - Retrieves the number of applications of a debuff or buff.
GetPlayerBuffDispelType(id or "name"[,"rank"])   - Get the debuff type for a player debuff ("Magic", "Curse", "Disease", or "Poison")
GetPlayerBuffName(id or "name"[,"rank"])   - Returns name, rank.
GetPlayerBuffTexture(id or "name"[,"rank"])   - Retrieves the texture identifier for a certain buff
GetPlayerBuffTimeLeft(buffIndex)   - Retrieves how long a buff will last before expiring
GetWeaponEnchantInfo()   - Return information about main and offhand weapon enchantments.
UnitBuff("unit", index [,raidFilter])   - Retrieves info about a buff of a certain unit.
UnitDebuff("unit", index [,raidFilter])   - Retrieves info about a debuff of a certain unit.

Calendar Functions Edytuj

Calendar functions from Wrath of the Lich King (Beta)

CalendarGetDate()
CalendarGetDay(monthOffset[, day])
CalendarGetDayEvent(monthOffset, day, eventIndex)
CalendarGetEvent(monthOffset, day, eventIndex)
CalendarGetEventInfo()
CalendarGetHolidayInfo(monthOffset, day, eventIndex)
CalendarGetMonth([monthOffset])
CalendarGetNumDayEvents(monthOffset[, day])

Camera Functions Edytuj

Mouse Look refers to holding down the right mouse button and controlling the movement direction. Shifting the view by holding down the left mouse button is not covered by these APIs.

PROTECTED CameraOrSelectOrMoveStart()   - Begin "Left click" in the 3D world. (1.10 - Protected)
PROTECTED CameraOrSelectOrMoveStop([stickyFlag])   - End "Left click" in the 3D world. (1.10 - Protected)
CameraZoomIn(increment)   - Zooms the camera into the viewplane by increment.
CameraZoomOut(increment)   - Zooms the camera out of the viewplane by increment.
FlipCameraYaw(degrees)   - Rotates the camera about the Z-axis by the angle amount specified in degrees.
IsMouselooking()   - Returns 1 if mouselook is currently active, nil otherwise.
MouselookStart()
MouselookStop()
MoveViewDownStart()   - Begins rotating the camera downward.
MoveViewDownStop()   - Stops rotating the camera after MoveViewDownStart() is called.
MoveViewInStart()   - Begins zooming the camera in.
MoveViewInStop()   - Stops zooming the camera in after MoveViewInStart() is called.
MoveViewLeftStart()   - Begins rotating the camera to the Left.
MoveViewLeftStop()   - Stops rotating the camera after MoveViewLeftStart() is called.
MoveViewOutStart()   - Begins zooming the camera out.
MoveViewOutStop()   - Stops zooming the camera out after MoveViewOutStart() is called.
MoveViewRightStart()   - Begins rotating the camera to the Right.
MoveViewRightStop()   - Stops rotating the camera after MoveViewRightStart() is called.
MoveViewUpStart()   - Begins rotating the camera upward.
MoveViewUpStop()   - Stops rotating the camera after MoveViewUpStart() is called.
PROTECTED PitchDownStart()   - Begins pitching the camera Downward.
PROTECTED PitchDownStop()   - Stops pitching the camera after PitchDownStart() is called.
PROTECTED PitchUpStart()   - Begins pitching the camera Upward.
PROTECTED PitchUpStop()   - Stops pitching the camera after PitchUpStart() is called.
NextView()   - Cycles forward through the five predefined camera positions.
PrevView()   - Cycles backward through the five predefined camera positions.
ResetView(index)   - Resets the specified (1-5) predefined camera position to it's default if it was changed using SaveView(index).
SaveView(index)   - Replaces the specified (1-5) predefined camera positions with the current camera position.
SetView(index)   - Sets camera position to a specified (1-5) predefined camera position.

Channel Functions Edytuj

These are chat functions which are specific to channels. Also see the Chat Window Functions and Communication Functions sections.

AddChatWindowChannel(chatFrameIndex, "channel")   - Make a chat channel visible in a specific ChatFrame.
ChannelBan("channel", "name")   - Bans a player from the specified channel.
ChannelInvite("channel", "name")   - Invites the specified user to the channel.
ChannelKick("channel", "name")   - Kicks the specified user from the channel.
ChannelModerate("channel")   - Enables channel Moderation commands such as ChannelKick/Ban.
ChannelModerator("channel", "name")   - Sets the specified player as the channel moderator.
ChannelMute("channel", "name")   - Turns off the specified player's ability to speak in a channel.
ChannelToggleAnnouncements("channel")   - Toggles the channel to display announcements either on or off.
ChannelUnban("channel", "name")   - Unbans a player from a channel.
ChannelUnmoderator("channel", "name")   - Takes the specified user away from the moderator status.
ChannelUnmute("channel", "name")   - Unmutes the specified user from the channel.
DisplayChannelOwner("channel")   - Displays the owner of the specified channel in the default chat.
EnumerateServerChannels()   - Retrieves all available server channels (zone dependent).
GetChannelList()   - Retrieves joined channels.
GetChannelName("channel" or index)   - Retrieves the name from a specific channel.
GetChatWindowChannels(index)   - Get the chat channels received by a chat window.
JoinChannelByName("channel"[, "password"[, frameId]])   - Join the specified chat channel (with optional password, and register for specified frame) (updated in 1.9)
LeaveChannelByName("channel")   - Leaves the channel with the specified name.
ListChannelByName(channelMatch)   - Lists members in the given channel to the chat window.
ListChannels()   - Lists all of the channels into the chat window.
RemoveChatWindowChannel(chatFrameIndex, "channel")   - Make a chat channel invisible (hidden) in a specific ChatFrame.
SendChatMessage("msg",[ "chatType",[ "language",[ "channel"]]])   - Sends a chat message.
SetChannelOwner("channel", "name")   - Sets the channel owner.
SetChannelPassword("channel", "password")   - Changes the password of the current channel.

Character Functions Edytuj

AbandonSkill(index)   - The player abandons a skill.
AcceptResurrect()   - The player accepts the request from another player to resurrect him/herself.
AcceptSkillUps()
AcceptXPLoss()   - Accept the durability loss to be reborn by a spirit healer (The name is a remnant from when sprit res was an XP loss instead).
AddSkillUp(index)
BuySkillTier(index)
CancelSkillUps()
CheckBinderDist()   - Check whether the player is close enough to interact with the Hearthstone binder.
ConfirmBinder()   - Confirm the request to set the binding of the player's Hearthstone.
DeclineResurrect()   - Decline the request from another player to resurrect him/herself.
GetBindLocation()   - Get the name of the location for your Hearthstone.
GetBlockChance()   - Returns the player's percentage block chance.
GetCombatRating()   - Returns the player's combat rating for a particular combat rating. New as of TBC patch
GetCombatRatingBonus()   - Returns the player's combat rating bonus for a particular combat rating. New as of TBC patch
GetComboPoints()   - Get the current number of combo points.
GetCorpseRecoveryDelay()   - Time left before a player can accept a resurrection
GetCritChance()   - Returns the player's melee critical hit chance
GetCurrentTitle()   - Returns the player's current titleId
GetDamageBonusStat()   - returns index of which stat a player receives a damage bonus from increasing
GetDodgeChance()   - Returns the player's percentage dodge chance.
GetManaRegen()   - Returns the player's mana regeneration rates.
GetMoney()   - Returns an integer value of your held money in copper.
GetNumTitles()   - Returns the maximum titleId
GetParryChance()   - Returns the player's percentage parry chance.
GetRangedCritChance()   - Returns the players ranged critical strike chance.
GetReleaseTimeRemaining()   - Returns the amount of time left before your ghost is pulled from your body.
GetResSicknessDuration()
GetRestState()
GetSpellBonusDamage(spellTreeID)   - Returns the raw spell damage of the player for a given spell tree.
GetSpellBonusHealing()   - Returns the raw bonus healing of the player.
GetSpellCritChance(school)   - returns the players critical hit chance with a particular spell school.
GetTimeToWellRested()   - Defunct.
GetTitleName(titleId)   - Returns the player's current title name
GetXPExhaustion()   - Returns your character's current rested XP, nil if character is not rested.
HasFullControl()
HasSoulstone()
IsFlying()   - Returns 1 if flying, otherwise nil
IsIndoors()   - Returns 1 if you are indoors, otherwise nil. Returns nil for indoor areas where you can still mount.
IsMounted()   - Returns 1 if mounted, otherwise nil
IsOutdoors()   - Returns 1 if you are outdoors, otherwise nil. Returns 1 for indoor areas where you can still mount.
IsResting()
IsStealthed()   - Returns 1 if stealthed or shadowmeld, otherwise nil
IsSwimming()   -
IsTitleKnown(index)   - Returns 1 if the title is valid for the player, otherwise 0.
NotWhileDeadError()   - Generates an error message saying you cannot do that while dead.
RemoveSkillUp(index)
ResurrectHasSickness()   - Appears to be used when accepting a resurrection will give you resurrection sickessness.
ResurrectHasTimer()   - Does the player have to wait before accepting a resurrection
RetrieveCorpse()   - Resurrects when near corpse. e.g., The "Accept" button one sees after running back to your body.
SetCurrentTitle(titleId)   - Sets the player's current title id
SetSelectedSkill(index)
GetPVPDesired()   - is the player permaflagged for PvP.

Chat Window Functions Edytuj

These are functions which are specific to chat window management. Also see the Channel Functions and Communication Functions sections. (→ Mikk's spiel on chat windows)

AddChatWindowChannel(chatFrameIndex, "channel")   - Make a chat channel visible in a specific ChatFrame.
AddChatWindowMessages - Adds a messaging group to the specified chat window.
ChangeChatColor(chatType,r,g,b)   - Update the color for a type of chat message.
UI ChatFrame_AddChannel(chatFrame, "channelName")   - Activate channel in chatFrame.
UI ChatFrame_AddMessageEventFilter("event", filterFunc)   - Add a chat message filtering function   (new in 2.4)
UI ChatFrame_GetMessageEventFilters("event")   - Retreive the list of chat message filtering functions.   (new in 2.4)
UI ChatFrame_OnHyperlinkShow(reference, link, button)   - called when the user clicks on a chatlink.
UI ChatFrame_RemoveMessageEventFilter("event", filterFunc)   - Unregister a chat message filtering function   (new in 2.4)
GetChatTypeIndex(type)   - Get the numeric ID of a type of chat message.
GetChatWindowChannels(index)   - Get the chat channels received by a chat window.
GetChatWindowInfo(index)   - Get setup information about a chat window.
GetChatWindowMessages(index)   - Get the chat message types received by a chat window.
JoinChannelByName("channel"[, "password"[, frameId]])   - Join the specified chat channel (with optional password, and register for specified frame) (updated in 1.9)
LoggingChat(newState)   - Gets or sets whether logging chat to Logs\WoWChatLog.txt is enabled.
LoggingCombat(newState)   - Gets or sets whether logging combat to Logs\WoWCombatLog.txt is enabled.
RemoveChatWindowChannel(chatFrameIndex, "channel")   - Make a chat channel invisible (hidden) in a specific ChatFrame.
RemoveChatWindowMessages(chatFrameIndex,"messageGroup")   - Remove a set of chat messages from this window.

These functions get applied after reload ui (index 1 is General and index 2 is Combat Log):

SetChatWindowAlpha(index,alpha)   - Sets the Alpha value(transparency) of ChatFrame<index> (alpha - 0-100)
SetChatWindowColor(index,r,g,b)   - Sets the background color of a a chat window. (r/g/b - 0-255)
SetChatWindowDocked(index,docked)   - Set whether a chat window is docked. (docked - 0/1)
SetChatWindowLocked(index,locked)   - Sets ChatFrame<index> so that it is or is not movable. (locked - 0/1)
SetChatWindowName(index,"name")   - Sets the name of ChatFrame<index> to <"name">.
SetChatWindowShown(index,shown)   - Shows or Hides ChatFrame<index> depending on value of <shown> (shown - 0/1)
SetChatWindowSize(index,size)   - Sets the font size of a chat window. (size - default 14)

Commentator Functions Edytuj

These functions are all protected. Presumably used for watching Arena matches.

CommentatorAddPlayer(teamNumber)
CommentatorEnterInstance()
CommentatorExitInstance()
CommentatorFollowPlayer(factionIndex,playerIndex)
CommentatorGetCamera()
CommentatorGetCurrentMapID()
CommentatorGetInstanceInfo()
CommentatorGetMapInfo(mapIndex)
CommentatorGetMapInfo(mapIndex,instanceIndex)
CommentatorGetMode()
CommentatorGetNumMaps()
CommentatorGetNumPlayers(faction)
CommentatorGetPlayerInfo(factionIndex,playerIndex)
CommentatorLookatPlayer(factionIndex,playerIndex)
CommentatorRemovePlayer()
CommentatorSetBattlemaster()
CommentatorSetCamera()
CommentatorSetCameraCollision(bool enable)
CommentatorSetMapAndInstanceIndex(mapIndex,instanceIndex)
CommentatorSetMode()
CommentatorSetMoveSpeed(speed)
CommentatorSetPlayerIndex(factionIndex,playerIndex)
CommentatorSetTargetHeightOffset(float offset)
CommentatorStartInstance(mapID,teamsize,minLevel,maxLevel)
CommentatorToggleMode()
CommentatorUpdateMapInfo()
CommentatorUpdatePlayerInfo()
CommentatorZoomIn()
CommentatorZoomOut()

Communication Functions Edytuj

These are the functions which communicate with other players. Also see the Channel Functions and Chat Window Functions sections.

DoEmote("emote")   - Perform a voice emote.
GetDefaultLanguage("unit")   - Returns the default language that the unit is speaking after logon.
GetLanguageByIndex(index)   - Returns the language specified by the index.
GetNumLanguages()   - Returns the number of languages your character can speak (Renamed in 2.4, formerly mistyped GetNumLaguages).
RandomRoll(low, high)   - Does a random roll between the two values.
SendAddonMessage("prefix", "text", "type" [, "player"])   - Sends a message to hidden AddOn channels.   - Added in 1.12
SendChatMessage("msg",[ "chatType",[ "language",[ "channel"]]])   - Sends a chat message.

Companion Functions Edytuj

These are functions which are used to the companion system (mini-pets and mounts).

CallCompanion(TypeID, slotid)   - Summons the specified companion. (New in Patch 3.0.2)
GetCompanionInfo(TypeID, slotid)   - Returns info about a selected companion. (New in Patch 3.0.2)
GetNumCompanions(TypeID)   - Get the number of companions of the specified type. (New in Patch 3.0.2)
PickupCompanion(TypeID, index)   - Picks up the indexed companion onto your mouse cursor. (New in Patch 3.0.2)
PlayerModel:SetCreature(creatureID)   - (New in Patch 3.0.2)

Container/Bag Functions Edytuj

These functions manage containers (bags, backpack). See also Inventory Functions and Bank Functions.

ContainerIDToInventoryID(bagID)
GetBagName(bagID)   - Get the name of one of the player's bags.
GetContainerItemCooldown(bagID, slot)
GetContainerItemInfo(bagID, slot)   - Get the info for an item in one of the player's bags.
GetContainerItemLink(bagID, slot)   - Returns the itemLink of the item located in bag#, slot#.
GetContainerNumSlots(bagID)   - Returns the total number of slots in the bag specified by the index.
GetContainerNumFreeSlots(bagID)   - Returns the number of free slots and type of slots in the bag specified by the index. (New in Patch 2.4.0)
HasKey()   - Returns 1 if the player has a keyring, nil otherwise.
UI OpenAllBags()   - Open all bags
UI CloseAllBags()   - Close all bags
PickupBagFromSlot(slot)   - Picks up the bag from the specified slot, placing it in the cursor. If an item is already picked up, this places the item into the specified slot, swapping the items if needed.
PickupContainerItem(bagID,slot)
PutItemInBackpack()   - attempts to place item in backpack (bag slot 0).
PutItemInBag(inventoryId)   - attempts to place item in a specific bag.
UI PutKeyInKeyRing()   - attempts to place item in your keyring.
SetBagPortaitTexture(texture,slot)
SplitContainerItem(bagID,slot,amount)
UI ToggleBackpack()   - Toggles your backpack open/closed.
UI ToggleBag(bagID)   - Opens or closes the specified bag.
PROTECTED (Situational) UseContainerItem(bagID, slot[, onSelf])   - Uses an item located in bag# and slot#. (Warning: If a vendor window is open, using items in your pack may sell them!)   - 'onSelf' added in 1.12

Crafting Functions Edytuj

These are now used only for the enchanting and the hunters train-pet-window (for the other skills see TradeSkill Functions). Most functions only work if the window for enchants is opened in the GUI. You can check whether the window is opened by using GetCraftSkillLine().

In Patch 3.0.2, these are removed - use GetTradeSkill APIs instead.

CloseCraft()
CollapseCraftSkillLine(index)
CraftIsPetTraining() - Determine if the current 'crafting' skill is the pet training one. (New in 2.2.0)
DoCraft(index)
ExpandCraftSkillLine(index)
GetCraftButtonToken()
GetCraftCooldown(index)   - Returns the number of seconds left for a skill to cooldown.
GetCraftDescription(index)
GetCraftDisplaySkillLine()
GetCraftIcon(index)
GetCraftInfo(index)
GetCraftItemLink(index)   - Returns an itemLink for the specified craftable item.
GetCraftName()
GetCraftNumReagents(index)
GetCraftReagentInfo(index,reagentIndex)
GetCraftReagentItemLink(index,reagentIndex)   - Returns an itemLink for one of the reagents needed to craft the given item
GetCraftRecipeLink(index)   - Returns an EnchantLink for the specified craft.
GetCraftSelectionIndex()
GetCraftSkillLine()
GetCraftSpellFocus(index)   - ?.
GetNumCrafts()
SelectCraft(index)

Cursor Functions Edytuj

AutoEquipCursorItem()   - Causes the equipment on the cursor to be equipped.
ClearCursor()   - Clears whatever item the cursor is dragging from the cursor.   - Added in 1.12
CursorCanGoInSlot(invSlot)   - Return true if the item currently held by the cursor can go into the given inventory (equipment) slot
CursorHasItem()   - Returns true if the cursor currently holds an item
CursorHasMoney()   - true/false
CursorHasSpell()   - true/false
DeleteCursorItem()
DropCursorMoney - Drops the amount of money held by the cursor.
DropItemOnUnit("unit")   - Drops an item from the cursor onto a unit.
EquipCursorItem(invSlot)
GetCursorInfo() - Returns information about what the cursor is holding
GetCursorMoney - Returns the amount of money held by the cursor.
GetCursorPosition()   - Returns the cursor's position on the screen.
HideRepairCursor()
InRepairMode()   - Returns true if your cursor is in repair mode
PickupAction(slot)   - Drags an action out of the specified quickbar slot and holds it on the cursor.
PickupBagFromSlot(slot)   - Picks up the bag from the specified slot, placing it in the cursor. If an item is already picked up, this places the item into the specified slot, swapping the items if needed.
PickupContainerItem(bagID,slot)
PickupInventoryItem(invSlot)   - "Picks up" an item from the player's worn inventory.
PickupItem(itemID or "item") - New in 2.3.
PickupMacro(index)   - Pickup a macro button icon.
PickupMerchantItem(index)   - Places the item on the cursor. If the cursor already has an item, the item in the cursor will be sold.
PickupPetAction(slot)   - Drags an action from the specified pet action bar slot into the cursor.
PickupPlayerMoney - Picks up an amount of money from the player.
PickupSpell(spellID, "bookType")   - Loads an action button onto the cursor to be dropped into a quickbar slot.
PickupStablePet(index)   - ?.
PickupTradeMoney(amount)
PlaceAction(slot)   - Drops an action from the cursor into the specified quickbar slot.
PutItemInBackpack()   - attempts to place item in backpack (bag slot 0).
PutItemInBag(inventoryId)   - attempts to place item in a specific bag.
ResetCursor()
SetCursor("cursor" or nil)
ShowContainerSellCursor(index,slot)
ShowInspectCursor()   - Change the cursor to the magnifying glass inventory inspection cursor
ShowInventorySellCursor()   - ?.
ShowMerchantSellCursor(index)   - Changes the cursor to the merchant sell cursor.
ShowRepairCursor()
SplitContainerItem(bagID,slot,amount)   - Picks up part of a stack.

Debugging Functions Edytuj

debugprofilestart()   - starts a timer for profiling during debugging.
debugprofilestop()   - return the time in milliseconds since the last call to debugprofilestart()
FrameXML_Debug(flag)   - Sets FrameXML logging state which is output to /WoW Folder/Logs/FrameXML.log
GetDebugStats()
debugstack(start, count1, count2)   - Returns a string representation of the current calling stack (as of 1.9)


Disabled Functions Edytuj

These functions are present but have been disabled entirely.

AppendToFile - ?.
DeleteFile()   - ?
ReadFile()   - ?.


Dressing Room Functions Edytuj

Functions Controlling the Dressing Room interface. NEW in 1700.

UI DressUpItem(itemId)   - Will show the DressingRoom UI with the given item ID equipped.
UI DressUpItemLink("itemString" or "itemLink")   - Will show the DressingRoom UI with the given item equipped.
UI SetDressUpBackground(isAuctionFrame)   - Given an Item shown in the Auction House will show the DressingRoom UI with the item equipped.

Enchanting Functions Edytuj

GetWeaponEnchantInfo()   - Return information about main and offhand weapon enchantments.
ReplaceEnchant()
ReplaceTradeEnchant()   - Confirm the replacement of an enchantment via trade.
BindEnchant()   - Confirm the binding of the item when enchanting.


Faction Functions Edytuj

CollapseFactionHeader(index)   - Collapse a faction header row.
ExpandFactionHeader(index)   - Expand a faction header row.
FactionToggleAtWar(index)   - Toggle the At War flag for a faction.
GetFactionInfo(index)   - Gets details for a specific faction/faction header.
GetNumFactions()   - Returns the number of lines in the faction display.
GetSelectedFaction()   - Returns the row index of the currently selected faction in reputation window. (New in 1.10)
GetWatchedFactionInfo()   - Returns information about the currently watched faction. (New in 1.10)
IsFactionInactive(index)   - Returns true if the faction is marked inactive. (New in 1.10)
SetFactionActive(index)   - Remove a faction from inactive group. (New in 1.10)
SetFactionInactive(index)   - Move a faction to inactive group. (New in 1.10)
SetSelectedFaction(index)   - Sets the currently selected faction in reputation window. (New in 1.10)
SetWatchedFactionIndex(index)   - Sets which faction should be watched in Blizzard reputation bar. (New in 1.10)
UnitFactionGroup("unit")   - Returns the faction group id and name of the specified unit. (eg. "Alliance")   - string returned is localization-independent (used in filepath)


Frame Management Edytuj

CreateFrame("frameType"[ ,"name"][, parent][, "inheritFrame"])   - Create a new frame of the specified type
CreateFont("name")   - Dynamically create a font object
GetFramesRegisteredForEvent(event)   - Returns a list of frames that are registered for the given event. - Added in 2.3
GetNumFrames()   - Get the current number of Frame (and derivative) objects
EnumerateFrames(currentFrame)   - Get the Frame which follows currentFrame
GetMouseFocus()   - Returns the frame that currently has the mouse focus.
UI MouseIsOver   - Determines whether or not the mouse is over the specified frame.
PetActionBarFrame:Show(), :Hide()   - Shows or hides the Pet Actionbar Frame for players with pets. (Workaround for the petbar issue)
UI ToggleDropDownMenu(level, value, dropDownFrame, anchorName, xOffset, yOffset)
UI UIFrameFadeIn(frame, fadeTime, startAlpha, endAlpha)
UI UIFrameFlash(...)

Friend Functions Edytuj

AddFriend("playerName")   - Add a friend to your friend list.
GetFriendInfo(index)   - Returns name, level, class, location, connected, status, and friend note of a friend.
SetFriendNotes(index, noteText)   - Sets the note text for a friend.
GetNumFriends()   - Returns how many friends are on your friend list.
GetSelectedFriend()   - Returns the index of the current selected friend.
RemoveFriend("name" or index)   - Removes a friend from your friend list
SetSelectedFriend(index)   - Update the current selected friend.
ShowFriends()   - Request updated friends information from server.
UI ToggleFriendsFrame([tabNumber])   - Opens/closes the friends pane (possibly on a specific tab).

GM Functions Edytuj

CanComplainChat(lineID) - determines if we should show the menu for reporting a line of chat spam (lineID comes from the player link in the chat line)
CanComplainInboxItem(index) - determines if we should show the "report spam" button on a mail item
ComplainChat(lineID) - complains about a particular line of chat spam
ComplainInboxItem(index) - complains about a particular mail item
PROTECTED DeleteGMTicket()
GMRequestPlayerInfo()   - access denied (darn)
GetGMStatus()
GetGMTicket()
GetGMTicketCategories()   - Return all available ticket categories (not as a table)
GMSurveyAnswerSubmit(question, rank, comment)   - ?
GMSurveyCommentSubmit(comment)   - ?
GMSurveyQuestion ?
GMSurveySubmit ?
PROTECTED NewGMTicket(type,"text")
PROTECTED UI Stuck() - Informs the game engine that the player is Stuck.
PROTECTED UpdateGMTicket(type,"text")

Gossip Functions Edytuj

CloseGossip()   - Dismiss the gossip window.
GetGossipActiveQuests()   - Retrieves a list of the active (?) quests on the NPC you are talking to.
GetGossipAvailableQuests()   - Retrieves a list of the available (!) quests on the NPC you are talking to.
GetGossipOptions()   - Retrieves a list of the available gossip items on the NPC you are talking to.
GetGossipText()   - Retrieves the gossip text.
SelectGossipActiveQuest(index)   - Selects an active quest.
SelectGossipAvailableQuest(index)   - Selects an available quest.
SelectGossipOption(index)   - Selects on a gossip item.


Group Functions Edytuj

Szablon:See also

AcceptGroup()   - Accept the invitation to party.
CheckReadyCheckTime()   - Unknown, called from UIParent's OnUpdate!
ConfirmReadyCheck(isReady)   - Indicate if you are ready or not.
ConvertToRaid()   - Converts party to raid.
DeclineGroup()   - Decline the invitation to a party.
DoReadyCheck()   - Initiate a ready check.
GetLookingForGroup()
GetLootMethod()   - Return the currently active lootMethod
GetLootThreshold()   - Return the current loot threshold (for group/master loot)
GetMasterLootCandidate(index)   - Return the name of a player who is eligible to receive loot in master mode
GetNumPartyMembers()   - Returns the number of party members
GetPartyLeaderIndex()   - Returns the index of the party leader (1-4) if not yourself.
GetPartyMember(index)   - Returns 1 if the party member at the given index exists, nil otherwise..
InviteUnit("name" or "unit")   - Invites the specified player to the group you are currently in (new for WoW 2.0)
IsPartyLeader()   - Returns true if the player is the party leader.
LeaveParty()   - Quit the party
PromoteByName("name")   - Promotes by name the target.
PromoteToLeader("unit")   - Promote a unit to party leader.
SetLootMethod("lootMethod"[, "masterPlayer" or threshold])   - Set the current loot method
SetLootThreshold(itemQuality)   - Set the threshold for group/master loot
UninviteUnit("unit" or "name")   - Kick a unit from the party if player is group leader.
UnitInParty("unit")   - Returns true if the unit is a member of your party.
UnitIsPartyLeader("unit")   - Returns true if the unit is the leader of its party.

Guild Functions Edytuj

AcceptGuild()   - The player accepts the invitation to join a guild.
BuyGuildCharter("guildName")   - Purchases a guild charter for guildName.
CanEditGuildInfo()   - Returns true if you are allowed to edit the guild info
CanEditMOTD()   - Returns true if you are allowed to edit the guild motd.
CanEditOfficerNote()   - Returns true if you are allowed to edit a guild member's officer note.
CanEditPublicNote()   - Returns true if you are allowed to edit a guild member's public note.
CanGuildDemote()   - Returns true if you are allowed to demote a guild member.
CanGuildInvite()   - Returns true if you are allowed to invite a new member to the guild.
CanGuildPromote()   - Returns true if you are allowed to demote a guild member.
CanGuildRemove()   - Returns true if you are allowed to remove a guild member.
CanViewOfficerNote()   - Returns true if you are allowed to view a Officer Note.
CloseGuildRegistrar()   - ?.
CloseGuildRoster()   - ?.
CloseTabardCreation() - ?.
DeclineGuild()   - The player declines the invitation to join a guild.
GetGuildCharterCost()   - Returns the cost of purchasing a guild charter.
GetGuildEventInfo(index)   - Returns the event information. (Added in 2.3)
GetGuildInfo("unit")   - This function returns the name of the guild unit belongs to.
GetGuildInfoText()   - Returns the persistant Guild Information data. (new in 1.9)
GetGuildRosterInfo(index)   - This function is used to get info on members in the guild.
GetGuildRosterLastOnline(index)   - Returns time since last online for indexth member in current sort order.
GetGuildRosterMOTD()   - Returns guild's MOTD.
GetGuildRosterSelection()   - Returns the index of the current selected guild member.
GetGuildRosterShowOffline()   - Returns true if showing offline members of the guild.
GetNumGuildEvents()   - Returns the number of guild events. (Added in 2.3)
GetNumGuildMembers(offline)   - Returns the number of guild members total.
GetTabardCreationCost()   - Returns cost in coppers.
GetTabardInfo() -?.
GuildControlAddRank("name")   - Add another rank called "name". Only Guildmaster.
GuildControlDelRank("name") - Delete rank "name". Only Guildmaster.
GuildControlGetNumRanks()   - Returns number of ranks after guild frame open. Any guild member can use this.
GuildControlGetRankFlags()   - Returns list of values for each permission for your rank. Only Guildmaster.
GuildControlGetRankName(index)   - Returns name of the rank at index. Any guild member can use this.
GuildControlSaveRank("name")   - Saves the permissions for rank "name". Only Guildmaster.
GuildControlSetRank(rank)   - Sets the currently selected rank to rank. Only Guildmaster.
GuildControlSetRankFlag(index, enabled)   - Enable/disable permission for an action at index. Only Guildmaster.
GuildDemote("name")   - Demotes a player "name".
GuildDisband()   - Disbands at once your guild. You must be the guild's leader to do so. Be careful, no warning is given prior disbanding.
GuildInfo()   - Displays information about the guild you are a member of.
GuildInvite("name")   - Invites a player to your guild.
GuildLeave()   - Removes you from your current guild.
GuildPromote("name")   - Promotes a player "name".
GuildRoster()   - Fetches the guild list and fires a GUILD_ROSTER_UPDATE event.
GuildRosterSetOfficerNote(index, "note")   - Sets the officer note at index to "note".
GuildRosterSetPublicNote(index, "note")   - Sets the public note at index to "note".
GuildSetLeaderByName("name")   - Set member of guild as a new Guilmaster. Only Guildmaster.
GuildSetMOTD("note")   - Set Guild Message of the Day to "note".
GuildUninvite("name")   - Removes the member "name".
IsGuildLeader("name")   - Determine if player "name" is a guild master.
IsInGuild()   - Lets you know whether you are in a guild.
QueryGuildEventLog()   - Fetches the guild event list and fires a GUILD_EVENT_LOG_UPDATE event. (Added in 2.3)
SetGuildInfoText()   - Sets the persistant Guild Information data. Limit is 500 letters (GuildInfoEditBox is limited to this number). Longer texts are possible, but will be reseted during the day. (new in 1.9)
SetGuildRosterSelection(index)   - Selects/deselects a guild member according current sorting order.
SetGuildRosterShowOffline(enabled)   - Sets/Resets the show offline members flag.
SortGuildRoster("sort")   - Sorts guildroster according "sort". Any unknown values sort on "name".
TurnInGuildCharter()   - ?.

Guild Bank Functions Edytuj

All functions were added in Patch 2.3.0

BuyGuildBankTab() - Buys a guild bank tab
CanWithdrawGuildBankMoney() - Boolean, true if player is permitted to withdraw funds. No bank proximity required.
CloseGuildBankFrame() - Closes the guild bank frame
DepositGuildBankMoney(money) - Deposits "money" amount in copper.
GetCurrentGuildBankTab() - Integer of selected tab, >= 1
GetGuildBankItemInfo(tab, slot) - Returns texture, amount and integer 1 or nil depending on locked state
GetGuildBankItemLink(tab, slot) - Returns itemLink
GetGuildBankMoney() - Integer, funds available in copper.
GetGuildBankMoneyTransaction(index) - No bank proximity required, however QueryGuildBankLog function requires proximity.
GetGuildBankTabCost() - Integer OR nil - cost in copper OR no tabs available to buy
GetGuildBankTabInfo(tab) - Returns the name and icon of the guild bank tab queried.
GetGuildBankTabPermissions(tab) - Gets display / player's access info. Limited data available without bank proximity.
GetGuildBankTransaction(tab, index)
GetGuildBankWithdrawLimit() - Returns withdraw limit for currently selected rank in guild control
GetGuildTabardFileNames()
GetNumGuildBankMoneyTransactions() - Returns number of money log entries
GetNumGuildBankTabs() - Integer count of bought tabs, >= 0. No bank proximity required.
GetNumGuildBankTransactions(tab) - Returns number of log transactions for tab "tab"
IsTabViewable(tab) - Returns true if specified tab is viewable by player, false otherwise
PickupGuildBankItem(tab, slot) - Picks up an item from the guild bank
PickupGuildBankMoney(money) - Picks up "money" copper from the guild bank
QueryGuildBankLog(tab) - Updates bank log data from the server, called before all transaction functions. "Money tab" is MAX_GUILDBANK_TABS+1
QueryGuildBankTab(tab) - Updates bank tab data from the server, called before all item functions.
SetCurrentGuildBankTab(tab) - Select different bank tab in the UI
SetGuildBankTabInfo(tab, name, iconIndex) - Modifies name and icon for tab
SetGuildBankTabPermissions(tab, index, enabled) - Modifies the permissions for the GuildBankTab. Guild Leader Only.
SetGuildBankTabWithdraw(tab, amount) - Modifies the stacks per day withdraw limit for select guild bank tab. Guild Leader Only.
SetGuildBankWithdrawLimit(amount) - Sets the gold withdraw limit from the guild bank. Guild Leader Only.
SplitGuildBankItem(tab, slot, amount) - Picks up part of a stack
WithdrawGuildBankMoney(money) - Withdraws "money" copper from the guild bank

Honor Functions Edytuj

GetHonorCurrency()   - Return the amount of honor the player has available to purchase items.
GetInspectHonorData()   - Return honor info for the inspected unit (if available).
GetInspectPVPRankProgress()   - Return rank progress for the inspected unit (if available). Ranges from 0 to 1.
GetPVPLastWeekStats()   - Get your PvP/Honor statistics for last week.
GetPVPLifetimeStats()   - Get your PvP/Honor statistics for your lifetime.
GetPVPRankInfo(rank[, unit])   - Get information about a specific PvP rank.
GetPVPRankProgress()   - Get information about the PvP rank progress.
GetPVPSessionStats()   - Get your PvP/Honor statistics for this session.
GetPVPThisWeekStats()   - Get your PvP/Honor statistics for this week.
GetPVPYesterdayStats()   - Get your PvP/Honor statistics for yesterday.
HasInspectHonorData()   - Determine if the inspected unit's honor data is available.
RequestInspectHonorData()   - Request honor data for inspected unit.
UnitIsCivilian("unit")   - Returns true if the unit is a civilian NPC.
UnitPVPName("unit")   - Returns unit's name with PvP rank prefix (e.g., "Corporal Allianceguy").
UnitPVPRank("unit")   - Get PvP rank information for requested unit.

Ignore Functions Edytuj

AddIgnore("name")   - Add a player to your ignore list.
AddOrDelIgnore("name")   - Toggles the ignore state of the specified name.
DelIgnore("name")   - Delete a player from your ignore list.
GetIgnoreName(index)   - Get the name of the player on your ignore list at index.
GetNumIgnores()   - Get the number of players on your ignore list.
GetSelectedIgnore()
SetSelectedIgnore(index)

Inspection Functions Edytuj

CheckInteractDistance("unit",distIndex)
ClearInspectPlayer()   - Reset inspect data once finished with it (Called on inspect window hide)
GetInspectHonorData()   - Return honor info for the inspected unit (if available).
GetInspectPVPRankProgress()   - Return rank progress for the inspected unit (if available). Ranges from 0 to 1.
HasInspectHonorData()   - Determine if the inspected unit's honor data is available.
UI InspectUnit("unit")   - Inspects the specified / selected "unit".
NotifyInspect("unit")
RequestInspectHonorData()   - Request honor data for inspected unit.

Instance Functions Edytuj

CanShowResetInstances()   - Determine if player can reset instances at the moment.
GetBattlefieldInstanceExpiration()   - Get shutdown timer for the battlefield instance.
GetBattlefieldInstanceInfo(index)   - Get the instance ID for a battlefield.
GetBattlefieldInstanceRunTime()   - In milliseconds, the time since battleground started. (seems to be queried from server because it is not in sync with time())
GetInstanceBootTimeRemaining()   Gets the time in seconds after which the player will be ejected from an instance.
GetNumSavedInstances()   - Gets the number of instances that the player is saved to.
GetSavedInstanceInfo(index)   - Gets information about an instance that the player is saved to.
IsInInstance()   - Returns 1 if the player is in an instance, as well as the type of instance (pvp, raid, etc.).
ResetInstances()   - Reset instances.
GetCurrentDungeonDifficulty()   - Returns the player's current Dungeon Difficulty setting (1-3).
SetDungeonDifficulty(difficulty)   - Sets the player's Dungeon Difficulty setting (for the 5-man instances).
GetInstanceDifficulty()   - Returns the current instance's Dungeon Difficulty (1-3, or 1 if player is not in an instance).

Inventory Functions Edytuj

These functions manage your "inventory", that is, equipped items, as opposed to in nearly every other game where "inventory" refers to things you carry in your backpack. See also Container/Bag Functions and Bank Functions.

AutoEquipCursorItem()   - Causes the equipment on the cursor to be equipped.
BankButtonIDToInvSlotID(buttonID, isBag)   - Returns the ID number of a bank button or bag in terms of inventory slot ID.
CancelPendingEquip(index)   - This function is used to cancel a pending equip.
ConfirmBindOnUse()
ContainerIDToInventoryID(bagID)
CursorCanGoInSlot(invSlot)   - Return true if the item currently held by the cursor can go into the given inventory (equipment) slot
EquipCursorItem(invSlot)
EquipPendingItem(invSlot)   - Equips the currently pending Bind-on-Equip or Bind-on-Pickup item from the specified inventory slot. (Internal - do not use)
GetInventoryAlertStatus(index)   - Returns one of several codes describing the "status" of an equipped item.
GetInventoryItemBroken("unit",invSlot)   - Determine if an inventory item is broken (no durability).
GetInventoryItemCooldown("unit",invSlot)   - Get cooldown information for an inventory item.
GetInventoryItemCount("unit",invSlot)   - Determine the quantity of an item in an inventory slot.
GetInventoryItemLink("unit",slotId)   - Returns an itemLink for an inventory (equipped) item.
GetInventoryItemQuality("unit",invSlot)   - Return the quality of an inventory item.
GetInventoryItemTexture("unit",invSlot)   - Return the texture for an inventory item.
GetInventorySlotInfo(invSlotName)   - Get the info for a named inventory slot (slot ID and texture)
GetWeaponEnchantInfo()   - Return information about main and offhand weapon enchantments.
HasWandEquipped()   - Returns 1 if a wand is equipped, false otherwise.
IsInventoryItemLocked(id)   - Returns whether an inventory item is locked, usually as it awaits pending action.
KeyRingButtonIDToInvSlotID(buttonID)   - Map a keyring button to an inventory slot button for use in inventory functions.
PickupBagFromSlot(slot)   - Picks up the bag from the specified slot, placing it in the cursor. If an item is already picked up, this places the item into the specified slot, swapping the items if needed.
PickupInventoryItem(invSlot)   - "Picks up" an item from the player's worn inventory.
SetInventoryPortaitTexture - ?.
UpdateInventoryAlertStatus()
PROTECTED UseInventoryItem(invSlot)   - Use an item in a specific inventory slot.

Item Functions Edytuj

These functions are those which operate on item links or item information directly. See also Container/Bag Functions and Inventory Functions.

EquipItemByName(itemId or "itemName" or "itemLink"[, slot])   - Equips an item, optionally into a specified slot.
GetAuctionItemLink("type", index)   - Returns an itemLink for the specified auction item.
GetContainerItemLink(bagID, slot)   - Returns the itemLink of the item located in bag#, slot#.
GetCraftItemLink(index)   - Returns an itemLink for the specified craftable item.
GetCraftReagentItemLink(index,reagentIndex)   - Returns an itemLink for one of the reagents needed to craft the given item
GetItemCooldown(itemId or "itemName" or "itemLink")   - Returns startTime, duration, enable.
GetItemCount(itemId or "itemName" or "itemLink"[, includeBank])   - returns how many of specified item you have in your inventory
GetItemFamily(itemId or "itemName" or "itemLink")   - Returns the bag type that an item can go into, or for bags the type of items that it can contain. (New in Patch 2.4.0)
GetItemIcon(itemId or "itemName" or "itemLink")   - Returns the icon for the item. Works for any valid item even if it's not in the cache. (New in Patch 2.4.0)
GetItemInfo(itemId or "itemString" or "itemName" or "itemLink")   - Returns information about an item.
GetItemQualityColor(quality)   - Returns the RGB color codes for a quality.
GetItemSpell(item)   - Returns name, rank.
GetMerchantItemLink(index)   - Returns an itemLink for the given purchasable item
GetQuestItemLink("type", index) - Returns an itemLink for a quest reward item.
GetQuestLogItemLink("type", index) - Returns an itemLink for a quest reward item.
GetTradePlayerItemLink(id)   - Returns an itemLink for the given item in your side of the trade window (if open)
GetTradeSkillItemLink(index)   - Returns the itemLink for a trade skill item.
GetTradeSkillReagentItemLink(index, reagentId)   - Returns the itemLink for one of the reagents needed to craft the given item
GetTradeTargetItemLink(id)   - Returns an itemLink for the given item in the other player's side of the trade window (if open)
IsUsableItem(item)   - Returns usable, noMana.
IsConsumableItem(item)   -
IsCurrentItem(item)   -
IsEquippedItem(item)   -
IsEquippableItem(itemId or "itemName" or "itemLink")  - Returns 1 or nil.
IsEquippedItemType("type")   - Where "type" is any valid inventory type, item class, or item subclass.
IsItemInRange("itemName" or "itemLink", "unit")   - Nil for invalid target, 0 for out of range, 1 for in range.
ItemHasRange(item)   -
OffhandHasWeapon()   - Determine if your offhand carries a weapon.
SplitContainerItem(bagID,slot,amount)   - Picks up part of a stack.
UI SetItemRef(link, text, button)   - Handles item link tooltips in chat.

Item Text Functions Edytuj

These functions relate to item text (books, etc)

CloseItemText()   - Close an open item text (book, plaque, etc).
ItemTextGetCreator()   - Get the creator of the current text (if player-created).
ItemTextGetItem()   - Get the name of the text.
ItemTextGetMaterial()   - Get the material on which the text is printed.
ItemTextGetPage()   - Get the page number of the currently viewed page.
ItemTextGetText()   - Get the page contents of the currently viewed page.
ItemTextHasNextPage()   - Determine if there is another page after the current one.
ItemTextNextPage()   - Request the next page of the text.
ItemTextPrevPage()   - Request the previous page of the text.

Knowledge Base Functions Edytuj

KBArticle_BeginLoading(articleId, searchType)   - Starts the article loading process.
KBArticle_GetData()   - Returns information about the current article.
KBArticle_IsLoaded()   - Returns true if an article is loaded.
KBQuery_BeginLoading(searchText, categoryIndex, subcategoryIndex, articlesPerPage, curPage)   - Starts a query for articles.
KBQuery_GetArticleHeaderCount()   - Returns the number of article headers in the current query.
KBQuery_GetArticleHeaderData(index)   - Returns information about an article header of the current query.
KBQuery_GetTotalArticleCount()   - Returns the total number of articles that matches the current query.
KBQuery_IsLoaded()   - Returns true if a query loaded successfuly.
KBSetup_BeginLoading(articlesPerPage, curPage)   - Starts the loading process for the KB start page.
KBSetup_GetArticleHeaderCount()   - Returns the number of articles for the current page.
KBSetup_GetArticleHeaderData(index)   - Returns information for an article header.
KBSetup_GetCategoryCount()   - Returns the number of categories in the knowledge base.
KBSetup_GetCategoryData(index)   - Returns information about a category.
KBSetup_GetLanguageCount()   - Returns the number of languages in the knowledge base.
KBSetup_GetLanguageData(index)   - Returns information about a language.
KBSetup_GetSubCategoryCount(category)   - Returns the number of subcategories for a category.
KBSetup_GetSubCategoryData(category, index)   - Returns information about a subcategory.
KBSetup_GetTotalArticleCount()   - Returns the total number of articles in the knowlege base.
KBSetup_IsLoaded()   - Returns true if the knowledge base is loaded successfuly.
KBSystem_GetMOTD()   - Returns the server message of the day.
KBSystem_GetServerNotice()   - Returns the server notice.
KBSystem_GetServerStatus()   - Returns the server status text.

Location Functions Edytuj

These functions are related to the current location of the player and how it is displayed.

GetMinimapZoneText()   - Returns the zone text, that is displayed over the minimap.
GetRealZoneText()   - Returns either instance name or zone name
GetSubZoneText()   - Returns the subzone text (e.g. "The Canals").
GetZonePVPInfo()   - Returns PVP info for the current zone.
GetZoneText()   - Returns the zone text (e.g. "Stormwind City").

Looking For Group FunctionsEdytuj

Functions for use in the Looking For Group tool.

AcceptLFGMatch()
CanSendLFGQuery(typeID, lfgNdx)
CancelPendingLFG()
ClearLFGAutojoin()
ClearLFMAutofill()
ClearLookingForGroup()
ClearLookingForMore()
DeclineLFGMatch()
GetLFGPartyResults(type, lfgNdx, index, partyIndex)
GetLFGResults(type, lfgNdx, index)
GetLFGStatusText()
GetLFGTypeEntries(type)
GetLFGTypes() {"None", "Dungeon", "Raid", "Quest (Group)", "Zone", "Heroic Dungeon"}
GetNumLFGResults(type, lfgNdx)
IsInLFGQueue()
LFGQuery(typeID, lfgNdx [, class])
SetLFGAutojoin()
SetLFGComment()
SetLFGType(slot, type)
SetLFMAutofill()
SetLFMType()
SetLookingForGroup(slot, type, index)
SetLookingForMore()
SortLFG("type")

Loot Functions Edytuj

CloseLoot([uiFailedFlag])
PROTECTED ConfirmBindOnUse()
ConfirmLootRoll(slot)   - Confirm a loot roll (NEW IN 1300)
ConfirmLootSlot(slot)   - Confirm looting of a BoP item.
GetAutoLootDefault()   - Returns 1 if Auto Loot is enabled (checked), nil if disabled (unchecked).
GetLootMethod()   - Return the currently active lootMethod
GetLootRollItemInfo(rollId)
GetLootRollItemLink(rollId)
GetLootRollTimeLeft(rollid)
GetLootSlotInfo(slot)   - Returns icon path, item name, and item quantity for the item in the given loot window slot
GetLootSlotLink(slot)   - Returns an itemLink for the item in the given loot window slot
GetLootThreshold()   - Return the current loot threshold (for group/master loot)
GetMasterLootCandidate(index)   - Return the name of a player who is eligible to receive loot in master mode
GetNumLootItems()   - Returns amount of objects to loot (number)
GiveMasterLoot(slot,index)
REMOVED IsAutoLootKeyDown()   - Replaced by IsModifiedClick("AUTOLOOTTOGGLE")
IsFishingLoot()
LootSlot(slot)   - Used to loot the specified slot.
LootSlotIsCoin(slot)
LootSlotIsItem(slot)
RollOnLoot(rollId[, roll])   - Roll or pass on a loot event started by the game engine.
SetAutoLootDefault(true/false)   -
SetLootMethod("lootMethod"[, "masterPlayer" or threshold])   - Set the current loot method
SetLootPortrait()
SetLootThreshold(itemQuality)   - Set the threshold for group/master loot

Lottery Functions Edytuj

BuyRandomPicks(count) - ?   - Added in 1.12
CloseLottery - ?   - Added in 1.12
GetJackpotAmount - ?   - Added in 1.12
GetLastLotteryNumbers - ?   - Added in 1.12
GetLotteryPrizeInfo - ?   - Added in 1.12
GetMoneyPrizes - ?   - Added in 1.12
GetNextDrawTime - ?   - Added in 1.12
GetNumLotteryPrizes - ?   - Added in 1.12
GetNumPastDrawResults - ?   - Added in 1.12
GetPastDrawResult - ?   - Added in 1.12
SubmitNumbers - ?   - Added in 1.12

Macro Functions Edytuj

CreateMacro("name", icon, "body", isLocal, perCharacter)   - Create a new macro. (2.0 - Can not be used in combat)
CursorHasMacro()   - Returns 1 or nil. (New 2.0.3)
DeleteMacro(id or "name")   - Deletes a macro.
EditMacro(index, "name", iconIndex, "body", isLocal, perCharacter)   - Saves a macro. (2.0 - Can not be used in combat)
GetMacroBody(id or "name")   - Returns the body (macro text) of a macro.
GetMacroIconInfo(index)   - Returns texture of the icons provided by Blizzard.
GetMacroIndexByName("name")   - Returns macro index.
GetMacroInfo(id or "name")   - Returns "name", "iconTexture", "body", isLocal.
GetNumMacroIcons()   - Returns the number of usable icons provided by Blizzard.
GetNumMacros()   - Returns the number of macros the user has.
PickupMacro(id or "name")   - Pickup a macro button icon.
PROTECTED RunMacro(id or "name")   - Run a macro
PROTECTED RunMacroText("macro")   - Interpret the given string as a macro and run it
SecureCmdOptionParse("command")   - Used for evaluating conditionals in macros, returning the appropriate choice.

Mail Functions Edytuj

Events associated with Mail.

CheckInbox()   - Populate client's inbox with mail from server.
ClearSendMail()   - This clears the text in the send mail tab and places the COD item in the inventory.
ClickSendMailItemButton([itemIndex, [clearItem]])   - Places or picks up an item from the send mail from.
CloseMail()   - Closes the mail window.
DeleteInboxItem(index)   - Deletes the inbox item at index. It returns immediately, it does not seem to wait for the deletion to go through, giving the normal problems with rapid mail removal attempts.
DropCursorMoney - Drops the amount of money held by the cursor.
GetCoinIcon(amount)
GetInboxHeaderInfo(index)   - Returns information about a message in the inbox.
GetInboxItem(index, itemIndex)   - Returns description of the attachment attached to message at (index).
GetInboxItemLink(index, itemIndex)  - Returns link of the attachment attached to message at (index).
GetInboxNumItems()   - Returns the number of messages in your inbox.
GetInboxText(index)   - Returns the message text of message at (index).
GetInboxInvoiceInfo(index)   - Returns informations about an auction house invoice.
GetNumPackages()   - Not yet fully implemented. Currently it always returns 1.
GetNumStationeries()   - Not yet fully implemented. Currently it always returns 1.
GetPackageInfo(index)   - Not yet fully implemented. Currently an index of 1 returns "Test Package".
GetSelectedStationeryTexture()   - Not yet fully implemented. Currently it returns "STATIONERYTEST" when the mailbox is open.
GetSendMailCOD()   - determine amount of gold entered in COD box in mail frame when mail is sent
GetSendMailItem(index)   - Get information about an item attached on the send mail frame.
GetSendMailItemLink(index)   - Get link for an item attached on the send mail frame.
GetSendMailMoney()   - ?.
GetSendMailPrice()   - Gets the cost for sending mail.
GetStationeryInfo(index)   - Not yet fully implemented. Currently an index of 1 returns "Default Stationery".
HasNewMail()   - Returns nil if there is no new mail.
InboxItemCanDelete(index)   - Boolean check for whether a message is returnable to the sender.
ReturnInboxItem(index)   - Returns to the sender the attached item in the mail message at the specified index.
SelectPackage(index)   - Not yet fully implemented. It does nothing visible.
SelectStationery(index)   - Not yet fully implemented. It does nothing visible.
SendMail("target", "subject", "body")   - If the mailbox is open, this sends mail.
PROTECTED SetSendMailCOD(amount)   - Make next mail sent using SendMail() COD target for amount. -- Protected as of 2.0
PROTECTED SetSendMailMoney(amount)   - Add money to next mail sent using SendMail(). -- Protected as of 2.0
TakeInboxItem(index, itemIndex)   - Take the attached item from the mailbox message at index.
TakeInboxMoney(index)   - Take the attached money from the mailbox message at index.
TakeInboxTextItem(index)   - Creates a permanent copy of letter (readable "Plain Letter").

Mapping Functions Edytuj

These functions are related to display of the world map.

GetCorpseMapPosition()   - Returns the position of the corpse on the current world map.
GetCurrentMapContinent()   - Returns the number of the continent the world map is currently showing.
GetCurrentMapZone()   - Returns the number of the zone the world map is currently showing.
GetMapContinents()   - Returns the continent names.
GetMapInfo()   - Returns the name and size of the current world map.
GetMapLandmarkInfo(landmarkIndex)   - Returns information about a landmark on the current world map.
GetMapOverlayInfo(overlayIndex)   - Returns information about an overlay on the current world map.
GetMapZones(continentIndex)   - Returns the zone names of a continent.
GetNumMapLandmarks()   - Returns the number of landmarks on the current world map.
GetNumMapOverlays()   - Returns the number of overlays on the current world map.
GetPlayerMapPosition("unit")   - Returns the position of a unit on the current world map.
GetWorldLocMapPosition(continent, x, y)
ProcessMapClick(x,y)   - Passes a click to the client, which then calculates if the zone has to be changed.
RequestBattlefieldPositions()   - Request new data for GetBattlefieldPosition().
SetMapToCurrentZone()   - Sets the current world map to the zone the player is presently in.
SetMapZoom(continentIndex[, zoneIndex])   - Sets the current world map to a specific continent and optionally zone.
SetupFullscreenScale()   - Configures scale of full-screen views, such as the world map, to best fill screen.
UI ToggleMinimap - Turns the minimap display on/off.
UI ToggleWorldMap - Turns the world map on/off.
UpdateMapHighlight(x,y)   - Provides map rollover information for highlighting.
CreateWorldMapArrowFrame("frame")   - create a arrow cursor for the player position and orientation.
UpdateWorldMapArrowFrames()   - update the orientation of the arrow cursor based on the current player orientation.
ShowWorldMapArrowFrame(bool)   - show or hide the arrow representing the player.
PositionWorldMapArrowFrame(x,y)   - set the position of the arrow representing the player

Merchant Functions Edytuj

BuyMerchantItem(index[, qty])   - Buys an item from a merchant.
BuybackItem(index)   - Buys back a sold item.
CanMerchantRepair()   - Returns true if the merchant can repair items.
CloseMerchant()   - Closes the merchant window.
GetBuybackItemInfo(index)   - Returns information about the buyback item.
GetBuybackItemLink(index)   - Returns an itemLink for the buyback item.
GetMerchantItemInfo(index)   - Returns information about the given purchasable item
GetMerchantItemLink(index)   - Returns an itemLink for the given purchasable item
GetMerchantItemMaxStack(index)   - Returns the maximum number of items in a stack.
GetMerchantNumItems()   - Returns the number of items the merchant sells.
GetRepairAllCost()
HideRepairCursor()
InRepairMode()   - Returns true if your cursor is in repair mode
PickupMerchantItem(index)   - Places the item on the cursor.
RepairAllItems() - Repairs all equipped and inventory items.
ShowMerchantSellCursor(index)   - Changes the cursor to the merchant sell cursor.
ShowRepairCursor()
GetNumBuybackItems()   - Returns number of items available for buyback

Movement Functions Edytuj

Use with caution - movement started by a script must be stopped by script. Keys/Mouse will not stop movement. These functions no longer work (fail silently) in patch 1.6 if NOT triggered from a hardware event (just like spell casts). As of patch 1.10 many of these functions were protected for use of only Blizzard signed code.

PROTECTED CameraOrSelectOrMoveStart()   - Begin "Left click" in the 3D world. (1.10 - Protected)
PROTECTED CameraOrSelectOrMoveStop([stickyFlag])   - End "Left click" in the 3D world. (1.10 - Protected)
FollowUnit("unit")   - Follow an ally with the specified UnitID
PROTECTED JumpOrAscendStart()   - Makes the player jump.
PROTECTED AscendStop()   - Called when you release the jump key.
PROTECTED MoveBackwardStart - The player begins moving backward at the specified time.
PROTECTED MoveBackwardStop - The player stops moving backward at the specified time.
PROTECTED MoveForwardStart - The player begins moving forward at the specified time.
PROTECTED MoveForwardStop - The player stops moving forward at the specified time.
PROTECTED StrafeLeftStart - The player begins strafing left at the specified time.
PROTECTED StrafeLeftStop - The player stops strafing left at the specified time.
PROTECTED StrafeRightStart - The player begins strafing right at the specified time.
PROTECTED StrafeRightStop - The player stops strafing right at the specified time.
PROTECTED ToggleAutoRun - Turns auto-run on or off
ToggleMouseMove()
PROTECTED ToggleRun - Toggle between running and walking.
PROTECTED TurnLeftStart - The player starts turning left at the specified time.
PROTECTED TurnLeftStop - The player stops turning left at the specified time.
PROTECTED TurnOrActionStart()   - Begin "Right Click" in the 3D world. (1.10 - Protected)
PROTECTED TurnOrActionStop()   - End "Right Click" in the 3D world. (1.10 - Protected)
PROTECTED TurnRightStart - The player starts turning right at the specified time.
PROTECTED TurnRightStop - The player stops turning right at the specified time.

Music Player Functions Edytuj

These are for Mac iTunes only


PROTECTED MusicPlayer_BackTrack() - Go back a track (Mac iTunes only)   - Added in 1.12
PROTECTED MusicPlayer_NextTrack() - Go forward a track (Mac iTunes only)   - Added in 1.12
PROTECTED MusicPlayer_PlayPause() - Toggle play/pause (Mac iTunes only)   - Added in 1.12
PROTECTED MusicPlayer_VolumeDown() - Reduce music volume (Mac iTunes only)   - Added in 1.12
PROTECTED MusicPlayer_VolumeUp() - Increase music volume (Mac iTunes only)   - Added in 1.12

Pet Functions Edytuj

BuyStableSlot()
PROTECTED CastPetAction(index)   - Cast the corresponding pet skill.
CheckPetUntrainerDist()   - Check whether the player is close enough to the pet untrainer.
ClickStablePet(index)   - ?.
ClosePetStables()   - Close the pet stables user interface.
ConfirmPetUnlearn()   - Confirm the request for unlearning pet abilities
CraftIsPetTraining() - Determine if the current 'crafting' skill is the pet training one. (New in 2.2.0)
DropItemOnUnit("unit")   - Drops an item from the cursor onto a unit.
GetNextStableSlotCost()
GetNumStablePets()   - Returns the number of pets in the stable.
GetNumStableSlots()   - Returns the number of stable slots you own.
GetPetActionCooldown(index)   - Returns cooldown information for the pet action at the specificed pet action bar slot.
GetPetActionInfo(index)   - Returns information on the pet action at the specified pet action bar slot.
GetPetActionsUsable()   - Returns a value indicating if the player's pet's actions can be used at this time.
GetPetExperience()   - Returns the pet's current xp, and total xp required for next level.
GetPetFoodTypes()   - Returns a list of the food types the player's pet can eat.
GetPetHappiness()   - Returns the pet's happiness, damage percentage, and loyalty gain rate.
GetPetIcon()   - Returns the path to the texture to use as the icon for the player's pet.
GetPetLoyalty()   - Returns the name of the pet's current loyalty level.
GetPetTimeRemaining()   - Returns in milliseconds about some timeout for the player's pet.
GetPetTrainingPoints()   - Returns the pet's current total and used training points.
GetSelectedStablePet()   - ?.
GetStablePetFoodTypes(index)   - Returns a list of the food types a specific stabled pet can eat.
GetStablePetInfo(index)   - Returns information about a specific stabled pet.
HasPetSpells()   - Returns true if the player has pet spells.
HasPetUI()   - Returns true if the player has a pet User Interface.
PetAbandon()   - Permanently abandons your pet.
PROTECTED PetAggressiveMode()   - Set your pet in aggressive mode. Protected function as of patch 2.0.
PROTECTED PetAttack()   - Instruct your pet to attack your target. Protected as of patch 2.0.
IsPetAttackActive()   - Returns true if the pet is currently attacking.
PetStopAttack()   - Stop the attack of the pet.
PetCanBeAbandoned()   - Returns true if the pet is abandonable.
PetCanBeRenamed()   - Returns true if the pet can be renamed.
PROTECTED PetDefensiveMode()   - Set your pet in defensive mode. Protected as of patch 2.0.
PetDismiss()   - Dismiss your pet.
PROTECTED PetFollow()   - Instruct your pet to follow you. Protected as of patch 2.0.
PetHasActionBar()   - Determine if player has a pet with an action bar.
PROTECTED PetPassiveMode()   - Set your pet into passive mode. Protected as of patch 2.0.
PetRename("name")   - Renames the pet.
PROTECTED PetWait()   - Instruct your pet to remain still. Protected as of patch 2.0.
PickupPetAction(slot)   - Drags an action from the specified pet action bar slot into the cursor.
PickupStablePet(index)   - ?.
SetPetStablePaperdoll(modelObject)   - ?.
StablePet(index)   - ?.
PROTECTED TogglePetAutocast(index)   - Toggles whether the specified pet ability should autocast or not.
ToggleSpellAutocast(index, bookIndex)   - Toggles whether the specified pet ability should autocast or not. (in the spellbook).
GetSpellAutocast(index, bookIndex)   - Check whether the specified pet ability autocasts or not.
UnstablePet(index)   - ?

Petition Functions Edytuj

CanSignPetition()   - Returns nil if the player cannot sign the current petition.
ClosePetition()   - Closes the current petition.
GetNumPetitionNames()   - Gets the number of signatures on the current petition.
GetPetitionInfo()   - Retrieves information about the current petition.
GetPetitionNameInfo(index)   - Retrieves information about a signature on the petition.
OfferPetition()   - ?.
RenamePetition("name")   - Renames the current petition. - (NEW IN 1300)
SignPetition()   - Signs the current petition.

Quest Functions Edytuj

See also Gossip Functions

AbandonQuest - Abandon the specified quest.
AcceptQuest - Accept the specified quest.
AddQuestWatch(questIndex[, watchTime])   - Add a quest to the watch list.
CloseQuest - ?.
CollapseQuestHeader - Collapses a quest header.
CompleteQuest - Complete the specified quest.
ConfirmAcceptQuest - Accept the quest. Yes. Really accept it.
DeclineQuest - Declines the currently offered quest.
ExpandQuestHeader - Expands a quest header.
GetAbandonQuestName - Gets the name of a quest while it is being abandoned.
GetActiveLevel(index) - Gets the level of an active quest (only available after QUEST_GREETING event).
GetActiveTitle(index) - Gets the title of an active quest (only available after QUEST_GREETING event).
GetAvailableLevel(index) - Gets the level of an available quest (only available after QUEST_GREETING event).
GetAvailableTitle(index) - Gets the title of an available quest (only available after QUEST_GREETING event).
GetGreetingText()
GetNumActiveQuests - Gets the number of currently active quests from this NPC (only available after QUEST_GREETING event).
GetNumAvailableQuests - Gets the number of currently available quests from this NPC (only available after QUEST_GREETING event).
GetNumQuestChoices - Returns the number of rewards available for choice for quest currently in gossip window.
GetNumQuestItems - Returns the number of items necessary to complete a particular quest.
GetNumQuestLeaderBoards([questIndex])   - Returns the number of available quest objectives.
GetNumQuestLogChoices - Returns the number of options someone has when getting a quest item.
GetNumQuestLogEntries - Returns the number of entries in the quest log.
GetNumQuestLogRewards - Returns the count of the rewards for a particular quest.
GetNumQuestRewards - Returns number of reward items (those that you always get) for quest currently in gossip window.
GetNumQuestWatches()   - Returns the number of quest watches active.
GetObjectiveText()   - Gets the objective of the current quest.
GetProgressText() - Returns quest progress text, displayed by the NPC before the player pressed "Continue".
GetQuestBackgroundMaterial - Returns the material string associated with the particular quest.
GetQuestGreenRange()   - Return for how many levels below you quests and mobs remain "green" (i.e. yield xp)
GetQuestIndexForTimer - ?.
GetQuestIndexForWatch(watchIndx)   - Return the quest index for the specified watch
GetQuestItemInfo - Returns basic information about the reward/choice/required item for quest currently in gossip window.
GetQuestItemLink - Returns an itemLink for a selected quest reward/choice/required item for quest currently in gossip window.
GetQuestLink(index) - Returns a QuestLink for a quest
GetQuestLogChoiceInfo - Returns a bunch of data about a quest reward choice from the quest log.
GetQuestLogGroupNum() - Returns suggested number of players for quest selected currently in log or 0 if there's no suggestion.
GetQuestLogIndexByName(name) - Return the quest index number
GetQuestLogItemLink - Returns item link for selected quest reward/choice/required item from quest log.
GetQuestLogLeaderBoard(ldrIndex[, questIndex])   - Gets information about the objectives for a quest.
GetQuestLogPushable - Returns true if the currently loaded quest in the quest window can be shared.
GetQuestLogQuestText - Returns the description and objectives required for the specified quest.
GetQuestLogRequiredMoney - Returns amount of money required for quest completion from quest log.
GetQuestLogRewardInfo - Returns a pile of reward item info from the quest log.
GetQuestLogRewardMoney - Returns a number representing the amount of copper returned by a particular quest.
GetQuestLogRewardSpell - Returns name and texture of spell awarded for quest completion from quest log.
GetQuestLogSelection - Returns a number associated with the QuestLogSelection index.
GetQuestLogTimeLeft - Returns the seconds remaining on the current quest timer.
GetQuestLogTitle(index) - Returns verbose data about a particular quest log entry: level requirement, tag, suggested group, completed status, etc.
GetQuestMoneyToGet - Returns amount of money required for quest currently displayed in gossip.
GetQuestReward(rewardIndex) - Completes the quest with the specified quest reward.
GetQuestText - Gets the description of the current quest.
GetQuestTimers - Returns all of the quest timers currently in progress.
GetRewardMoney - Returns a amount of copper rewarded for completion of quest displayed in gossip.
GetRewardSpell - Returns name and texture of spell awarded for quest completion for quest currently in gossip window.
GetRewardText - Returns quest reward text, displayed by the NPC before the player hits "Complete Quest".
GetTitleText - Retrieves the title of the quest while talking to the NPC about it.
IsCurrentQuestFailed - ?.
IsQuestCompletable - Returns true if a quest is possible to complete.
IsQuestWatched(questIndex)   - Determine if the specified quest is watched.
IsUnitOnQuest(questIndex, "unit")   - Determine if the specified unit is on the given quest.
QuestChooseRewardError - Throws an error when the quest choose reward method doesn't work.
QuestLogPushQuest - Initiates the sharing of the currently viewed quest in the quest log.
RemoveQuestWatch(questIndex)   - Removes a quest watch by questIndex.
SelectActiveQuest - Selects an active quest from the NPC (only available after QUEST_GREETING event).
SelectAvailableQuest - Selects an available quest from the NPC (only available after QUEST_GREETING event).
SelectQuestLogEntry - Sets the selected quest, required for most GetQuest functions.
SetAbandonQuest - Called before AbandonQuest.
UI ToggleQuestLog - Opens/closes the quest log.

Raid Functions Edytuj

Szablon:See also

ConvertToRaid()   - Converts party to raid.
DemoteAssistant("unit")   - Demotes player from assistant status. Requires raid leadership.
GetNumRaidMembers()   - Returns the number of raid members.
GetPartyAssignment("assignment")   - Returns unitID of unit assigned to given role.
GetPartyAssignment("assignment", "unit")   - Returns a value based on whether the unit is assigned to given role
GetRaidRosterInfo(index)   - Returns information about the members of your raid .
GetRaidRosterSelection - ?.
GetRaidTargetIndex("unit")   - Get the raid target index assigned to a unit.
IsRaidLeader()   - Returns a value based on whether the player is a raid leader
IsRaidOfficer()   - Returns a value based on whether the player is a raid officer (assistant (?)).
PromoteToAssistant("unit")   - Promotes player to assistant status. Requires raid leadership.
RequestRaidInfo()   - Returns information about which instances you are saved to
PROTECTED SetPartyAssignment("assignment", player) (2.3.3)
SetRaidRosterSelection(index)   - ?.
SetRaidSubgroup(index, subgroup)   - Move a raid member from his current subgroup into a different (non-full) subgroup.
PROTECTED SwapRaidSubgroup(index1, index2)   - Swaps raid members into different groups
SetRaidTarget("unit", index)   - Set the raid target index for a unit.
UninviteFromRaid(index)   - Boots someone from a raid
UnitInRaid("unit")   - Returns 1 if unit is in your raid, nil if not.

Recruit-a-Friend Functions Edytuj

Note: Only usable by people that have been referred or have referred someone.

CanGrantLevel()   - Returns a integer if you can grant levels or nil if not.
GrantLevel("unit",level)   - Grant unit a custom amount of levels. Only works on referred targets.
CanSummonFriend("unit")   - Returns true if you can summon the target or nil if you can't.
SummonFriend("unit")   - Summons the target to you (if its someone you referred or have been referred by)

Script Profiling Functions Edytuj

Note: CPU profiling is disabled by default since it has some overhead. CPU profiling is controlled by the scriptProfile cvar, which persists across sessions, and takes effect after a UI reload. Memory profiling is always available. These functions have been added in Patch 2.1.

GetAddOnCPUUsage(index or "name")   - Returns the total time used by the specified AddOn. This returns a cached value calculated by UpdateAddOnCPUUsage().
GetAddOnMemoryUsage(index or "name")   - query an addon's memory use (in K, precision to 1 byte) - This returns a cached value calculated by UpdateAddOnMemoryUsage().
GetEventCPUUsage(["event"])   - Returns the time used and number of times the specified event has been triggered. If 'event' is omitted, the time and count will be totals across all events.
GetFrameCPUUsage(frame[, includeChildren])   - Returns the time used and number of function calls of any of the frame's script handlers. If 'includeChildren' is true or omitted, the time and call count will include the handlers for all of the frame's children as well.
GetFunctionCPUUsage(function[, includeSubroutines])   - Returns the time used and number of times the specified function was called. If 'includeSubroutines' is true or omitted, the time includes both the time spent in the function and subroutines called by the function. If it is false, then time is only the time actually spent by the code in the function itself.
GetScriptCPUUsage()   - Returns the total time used by the scripting system
ResetCPUUsage()   - Reset all CPU profiling statistics to zero.
UpdateAddOnCPUUsage()   - Scan through the profiling data and update the per-addon statistics
UpdateAddOnMemoryUsage()   - Scan through memory profiling data and update the per-addon statistics

Security and Protection Functions Edytuj

issecure()   - Determine if the current environment is secure.
issecurevariable([table,] "name")   - Determine if the specified variable is secure.
securecall(function or "functionName", ...)   - Call a function from a secure environment without risking secure status.
hooksecurefunc([table,] "functionName", hookfunc)   - Creates a secure 'post hook' for the named function. The hookfunc is invoked after the original function, and receives the same parameters. Return values from hookfunc are discarded. This is the only safe way to hook functions that execute protected functionality.
InCombatLockdown()   - Returns true if the in-combat AddOn restrictions are active.


Settings Functions Edytuj

GetBaseMip()   - Get the world appearance Texture Detail.
GetCVar("varname")   - Get the current (active) setting for a variable in config.wtf
GetCVarDefault("varname")
GetCurrentMultisampleFormat()   - Get the current in-use multi-sample (antialias) format.
GetCurrentResolution()   - Get the index of the current screen resolution.
GetDoodadAnim()   - ???
GetFarclip()   - Get the world appearance Terrain Distance.
GetGamma()
GetMultisampleFormats()   - Get the available multi-sample (antialias) formats..
GetRefreshRates(x)
GetScreenResolutions()
GetTerrainMip()   - Get the world appearance Terrain Texture.
GetTexLodBias()
GetVideoCaps()
GetWaterDetail()
GetWorldDetail()   - Get the world appearance Environment Detail.
HideFriendNameplates()   - Turn off display of nameplates above friendly units.   - Added in 1.12
HideNameplates()   - Turn off display of nameplates.
RegisterCVar("varname"[, value]) - Registers a variable for use with the GetCVar and SetCVar functions.
ResetPerformanceValues()
ResetTutorials()
SetBaseMip(value)   - Set the world appearance Texture Detail (0,1).
SetCVar("cvar", value[, "scriptCVar"])   - Set the value of a variable in config.wtf
SetDoodadAnim()   - ?.
SetEuropeanNumbers(flag)   - Sets the decimal separator to a comma instead of a dot
SetFarclip(value)   - Set the world appearance Terrain Distance (177-777).
SetGamma(value)
SetLayoutMode()
SetMultisampleFormat(index)   - Set the multi-sample (antialias) format to use.
SetScreenResolution(x)
SetTerrainMip(value)   - Set the world appearance Terrain Texture (0,1).
SetTexLodBias()
SetWaterDetail()
SetWorldDetail(value)   - Set the world appearance Environment Detail (0,1,2).
ShowCloak(flag)   - Set whether player's cloak is displayed.
ShowFriendNameplates()   - Turn on display of nameplates above friendly units.   - Added in 1.12
ShowHelm(flag)   - Set whether player's helm is displayed.
ShowNameplates()   - Turn on display of nameplates.
ShowingCloak()   - Return 1 if player's cloak is displayed, nil otherwise.
ShowingHelm()   - Return 1 if player's helm is displayed, nil otherwise.
ToggleCollision()
ToggleCollisionDisplay()
TogglePerformanceDisplay()
TogglePerformanceValues()
TogglePlayerBounds()
TogglePortals()
ToggleTris()
TutorialsEnabled()

Skill Functions Edytuj

CollapseSkillHeader(index)
ExpandSkillHeader(index)
GetAdjustedSkillPoints()
GetNumSkillLines()   - get the number of lines in the skill window, including headers
GetSelectedSkill()
GetSkillLineInfo(index)   - get the information for a selected skill


Spell Functions Edytuj

spellID is the index of a spell in a spellbook. The indices increase from top to bottom, then left to right, then between categories (e.g.: General -> Discipline). spellIDs will change as players learn new spells and professions.

PROTECTED CastShapeshiftForm(index)
PROTECTED CastSpell(spellID, "bookType")   - Cast the specified spell by ID. spellbookTab is "spell" or "pet". As of patch 2.0, this function has been restricted to Blizzard signed UI mods. Note: You can still use this function to open Craft windows and activate Lock Picking.
PROTECTED CastSpellByName("name"[, onSelf])   - Cast the specified spell by display name. As of patch 2.0, this function has been restricted to Blizzard signed UI mods. Note: You can still use this function to open Craft windows and activate Lock Picking.
GetCraftSpellFocus(index)   - ?.
GetNumShapeshiftForms()
GetNumSpellTabs()   - Returns the total number of tabs in the user's spellbook.
GetQuestLogRewardSpell - ?.
GetRewardSpell - ?.
GetShapeshiftForm(unknown)   - returns zero-based index of current form/stance
GetShapeshiftFormCooldown(index)
GetShapeshiftFormInfo(index)   - Retrieves information about an available ShapeshiftForm or Stance.
GetSpellCooldown(spellName | spellID, "bookType")   - Retrieves data on the cooldown of a specific spell.
GetSpellInfo (spellId | spellName | spellLink)   - Returns the spell's info, including name, cost, icon, cast time, and range.
GetSpellLink (spellName, spellRank)   - Returns the spell's link. (2.4)
GetSpellName(spellID, "bookType")   - Returns the spell name and spell rank for a spell in the player's spellbook.
GetSpellTabInfo(spellbookTabNum)   - Returns information about the specified spellbook tab.
GetSpellTexture(spellName | spellID, "bookType")   - Returns the texture used for the spell's icon.
GetTotemInfo(slot)   - Returns information about a totem.
REMOVED IsActionSelfCastKeyDown()   - Replaced by IsModifiedClick("SELFCAST")
IsAttackSpell(spell)   - Returns 1 if the spell is the "Attack" spell.
IsAutoRepeatSpell(spell)   -
IsCurrentCast(id, "bookType")
IsPassiveSpell(spellID, "bookType")   - Returns whether the icon in your spellbook is a Passive ability. Formerly IsSpellPassive(spell).
IsSpellInRange(spellID, "bookType", [unit])   - Is nil for no valid target, 0 for out of range, 1 for in range.
IsTrainerServiceLearnSpell(index)
IsUsableSpell(spell)   -
PickupSpell(spellID, "bookType")   - Loads an action button onto the cursor to be dropped into a quickbar slot.
PlayerHasSpells()   - ?.
QueryCastSequence(sequence)   - Returns index, item, spell.
SpellCanTargetUnit("unit")   - Returns true if the spell awaiting target selection can be cast on the specified unit.
SpellHasRange(spell)   -
SpellIsTargeting()   - Returns true if a spell has been cast and is awaiting target selection.
PROTECTED SpellStopCasting()   - Stops the current spellcast. (As of 1.10 PTR, this function must be used in direct response to a hardware input event, such as a mouse click or key press.)
PROTECTED SpellStopTargeting()   - Cancels the spell awaiting target selection.
PROTECTED SpellTargetUnit("unit")   - Casts the spell awaiting target selection on the specified unit.
UI ToggleSpellBook("bookType")   - Shows the spellbook. Can show your spells or your pet's.
UnitCastingInfo("unit")   - Returns spell, rank, displayName, icon, startTime, endTime, isTradeSkill .
UnitChannelInfo("unit")   - Returns spell, rank, displayName, icon, startTime, endTime, isTradeSkill .
UpdateSpells()   - Causes "SPELLS_CHANGED" event to occur.

System Functions Edytuj

ConsoleExec("command")   - Execute a console command.
GetBuildInfo()   - Returns information about current client build.
geterrorhandler() - Returns the currently set error handler.
GetFramerate()   - Returns the current framerate (full precision)
GetGameTime() - Returns the time in-game.
GetLocale()   - Returns client locale, example 'enUS'.
GetCursorPosition()   - Returns the cursor's position on the screen.
GetNetStats()   - Get bandwidth and latency network information.
GetRealmName()   - returns the name of the server a user is logged in to
GetScreenHeight()   - Returns the height of the window in pixels.
GetScreenWidth()   - Returns the width of the window in pixels.
UI GetText()   - Used to localize some client text.
GetTime()   - Returns the system uptime in seconds (millisecond precision).
InCinematic()
IsAltKeyDown()   - Returns true if the alt key is currently depressed.
IsControlKeyDown()   - Returns true if the control key is currently depressed.
IsLinuxClient()   - Boolean - Returns true if WoW is being run on Linux
IsMacClient()   - Checks client system
IsShiftKeyDown()   - Returns true if the shift key is currently depressed.
IsWindowsClient()   - Returns true if WoW is being run on Windows.
OpeningCinematic()   - Shows the opening movie for a player's race
PlayMusic()   - Plays the specified mp3.
PlaySound()   - Plays the specified built-in sound effect.
PlaySoundFile()   - Plays the specified sound file.
ReloadUI()   - Reloads the UI from source files
RepopMe()   - The "Release Spirit" button. Sends you to the graveyard when dead.
RequestTimePlayed()   - Request a summary of time played from the server.
RestartGx()   - Restarts the graphical engine. Needed for things such as resolution changes to take effect.
RunScript("script")   - Execute "script" as a block of Lua code.
Screenshot()   - Takes a screenshot.
UI SecondsToTime - Converts a number of seconds into a readable days / hours / etc. formatted string.
seterrorhandler(function) - Set the error handler to the given parameter.
StopCinematic()
StopMusic()   - Stops the currently playing mp3.
UI UIParentLoadAddOn("AddOnName")   - Loads or Reloads the specified AddOn, and pops up an error message if it fails to load for any reason.
UI TakeScreenshot()   - Takes a screenshot.
UI _ERRORMESSAGE(value)   - Displays the script error dialog with optional text
debuginfo()   - Output win32 debug text. Freeware debug message viewer: DebugView (Has no effect on live server)
getglobal("object")   - Given an object name will return the object itself.
UI message("text")   - Displays a message box with your text message and an "Okay" button.
setglobal("object", value)   - Set the global "object" to the given value.

Talent Functions Edytuj

BuyTrainerService(index)   - Used for buying new/upgrading professions, profession items and class skills.
CheckTalentMasterDist()   - Returns nil if the player is too far away from the talent master to use the talent methods.
ConfirmTalentWipe()   - Confirms freeing all talent points.
GetNumTalentTabs([inspect])   - return number of talent trees (usually 3). The inspect argument is new with 2.3.
GetNumTalents(tabIndex[,inspect])   - return number of talents in tree. The inspect argument is new with 2.3.
GetTalentInfo(tabIndex,talentIndex[,inspect])   - return name, iconTexture, tier, column, rank, maxRank, isExceptional, meetsPrereq. The inspect argument is new with 2.3.
GetTalentLink(tabIndex,talentIndex[,isInspect][,isPet])   - Returns the talent link. (2.4) [,isInspect][,isPet] added in 3.0.1.
GetTalentPrereqs(tabIndex,talentIndex[,inspect])   - return tier, column, isLearnable. The inspect argument is new with 2.3
GetTalentTabInfo(tabIndex[,inspect])   - return name, iconTexture, pointsSpent, background. The inspect argument is new with 2.3.
IsTalentTrainer - Indicates whether target can train talents.
LearnTalent(tabIndex,talentIndex)   - Learns a talent from the talent tree.

Targetting Functions Edytuj

PROTECTED AssistUnit("unit") - Instructs your character to assist the specified unit.
PROTECTED AttackTarget() - Attacks the targetted unit.
PROTECTED ClearTarget() - Clears the selected target.
ClickTargetTradeButton(index)
PROTECTED TargetLastEnemy() - Selects the last targetted enemy as the current target.
PROTECTED TargetLastTarget() - Selects the last target as the current target.
PROTECTED TargetNearestEnemy([reverseFlag]) - Selects the nearest enemy as the current target.
PROTECTED TargetNearestFriend() - Selects the nearest friendly unit as the current target.
PROTECTED TargetNearestPartyMember() - Selects the nearest Party member as the current target.
PROTECTED TargetNearestRaidMember() - Selects the nearest Raid member as the current target.
PROTECTED TargetUnit("unit") - Selects the specified unit as the current target.

Taxi Functions Edytuj

CloseTaxiMap()   - Closes the Flightpath Map.
DrawRouteLine(texture, canvas, startx, starty, endx, endy, width, relPoint)   - Draws a line.
GetNumRoutes(slot) &nbsp - Gets the number of hops between current-slot and slot.
NumTaxiNodes()   - Returns the number of nodes (flight paths) on an open taxi map.
SetTaxiMap(frame)   - ?.
TakeTaxiNode(slot)   - Takes the named taxi node.
TaxiNodeCost(slot)   - Returns the cost in copper of a node.
TaxiNodeGetType(slot)   - Returns the status of a node.
TaxiGetSrcX(slot, hop)   - ?.
TaxiGetSrcY(slot, hop)   - ?.
TaxiGetDestX(slot, hop)   - ?.
TaxiGetDestY(slot, hop)   - ?.
TaxiNodeSetCurrent(slot)   - Renumbers slots based on new current slot.
TaxiNodeName(slot)   - Returns the name of a node.
TaxiNodePosition(slot)   - Returns position (x,y) of node on the map.
UnitOnTaxi("unit")   - Returns 1 if unit is on a taxi.

Toggle Functions Edytuj

UI ToggleBackpack()   - Toggles your backpack open/closed.
UI ToggleBag(bagID)   - Opens or closes the specified bag.
UI ToggleCharacter(index)   - Toggles the character pane to the specified frame.
UI ToggleCombatLog - Opens/closes the combat log.
UI ToggleFramerate - Show/Hide the FPS.
UI ToggleFriendsFrame([tabNumber])   - Opens/closes the friends pane (possibly on a specific tab).
PROTECTED UI ToggleGameMenu - Opens/closes the game menu. Seems this function is now protected.
UI ToggleHelpFrame - Opens the Help Request frame.
UI ToggleKeyRing - Opens/closes the key ring.
UI ToggleMinimap - Turns the minimap display on/off.
UI ToggleQuestLog - Opens/closes the quest log.
UI ToggleSpellBook("bookType")   - Shows the spellbook. Can show your spells or your pet's.
UI ToggleTalentFrame - Opens the Talent frame.
UI ToggleWorldMap - Turns the world map on/off.

TradeSkill Functions Edytuj

CloseTradeSkill()   - Closes an open trade skill window.
CollapseTradeSkillSubClass(index)   - Collapses the specified subclass header row.
DoTradeSkill(index[, repeatTimes])   - Performs the tradeskill a specified # of times.
ExpandTradeSkillSubClass(index)   - Expands the specified subclass header row.
GetFirstTradeSkill()   - Returns the index of the first non-header trade skill entry.
GetNumTradeSkills()   - Get the number of trade skill entries (including headers).
GetTradeSkillCooldown(index)   - Returns the number of seconds left for a skill to cooldown.
GetTradeSkillDescription(index)   - Returns the description text of the indicated trade skill.
GetTradeSkillIcon(index)   - Returns the texture name of a tradeskill's icon.
GetTradeSkillInfo(index)   - Retrieves information about a specific trade skill.
GetTradeSkillInvSlotFilter(slotIndex)   - Returns 1 if items corresponding to slotIndex are currently visible, otherwise nil.
GetTradeSkillInvSlots()   - Returns a list of the available inventory slot types.
GetTradeSkillItemLink(index)   - Returns the itemLink for a trade skill item.
GetTradeSkillItemStats(index)   - Returns information about the item produced.
GetTradeSkillLine()   - Returns information about the selected skill line.
GetTradeSkillNumMade(index)   - Gets the number of items made in a single use of a skill.
GetTradeSkillNumReagents(tradeSkillRecipeId)   - Returns the number of different reagents required.
GetTradeSkillReagentInfo(tradeSkillRecipeId, reagentId)   - Returns data on the reagent, including a count of the player's inventory.
GetTradeSkillReagentItemLink(index, reagentId)   - Returns the itemLink for one of the reagents needed to craft the given item
GetTradeSkillRecipeLink(index)   - Returns the EnchantLink for a trade skill.
GetTradeSkillSelectionIndex()   - Returns the Id of the currently selected trade skill, 0 if none selected.
GetTradeSkillSubClassFilter(filterIndex)   - Returns 1 if items corresponding to filterIndex are currently visible, otherwise nil.
GetTradeSkillSubClasses()   - Returns a list of the valid subclasses.
GetTradeSkillTools(index)   - Returns information about the tools needed for a tradeskill.
GetTradeskillRepeatCount()   - Returns the number of times the current item is being crafted.
IsTradeskillTrainer()   - Returns 1 if trainer is for a tradeskill.
IsTrainerServiceTradeSkill()   - ?.
SelectTradeSkill(index)   - Select a specific trade skill in the list.
SetTradeSkillInvSlotFilter(slotIndex, onOff[, exclusive] )   - Set the inventory slot type filter.
SetTradeSkillSubClassFilter(slotIndex, onOff[,exclusive] ) &nbsp; - Set the subclass filter.

Tracking Functions Edytuj

GetNumTrackingTypes()   - Returns number of available tracking methods.
GetTrackingTexture()   - Return the texture of the current tracking buff, if one is active.
GetTrackingInfo(id)   - Retrieves tracking information from specified id.
SetTracking(id)   - Selects a tracking method.

Trading Functions Edytuj

AcceptTrade()   - A pending trade will be accepted.
AddTradeMoney()   - Adds the money dropped into the player's trade frame.
REMOVED BeginTrade()   - Begins the trade with the target.
CancelTrade()   - Declines the offer to trade with the other player.
CancelTradeAccept - Cancels the trade attempt which required an accept.
ClickTargetTradeButton(index)
ClickTradeButton(index)   - Equivalent of a mouseclick on the trade window buttons [1-7]
CloseTrade()   - Closes the trade.
GetPlayerTradeMoney - Returns the amount of money the player has in the trade window.
GetTargetTradeMoney - Returns the amount of money in the trade frame of the target player.
GetTradePlayerItemInfo(id)   - Returns information about a trade item.
GetTradePlayerItemLink(id)   - Returns an itemLink for the given item in your side of the trade window (if open)
GetTradeTargetItemInfo(id)   - Returns information about a trade item.
GetTradeTargetItemLink(id)   - Returns an itemLink for the given item in the other player's side of the trade window (if open)
InitiateTrade(UnitId)   - Asks the specified unit to trade.
PickupPlayerMoney - Picks up an amount of money from the player.
PickupTradeMoney(amount)
ReplaceTradeEnchant()   - Confirm the replacement of an enchantment via trade.
SetTradeMoney(amount)

Training Functions Edytuj

BuyTrainerService(index)   - Used for buying new/upgrading professions, profession items and class skills.
CloseTrainer()   - Closes the trainer window.
CollapseTrainerSkillLine(index)   - Collapses a header, hiding all spells below it.
ExpandTrainerSkillLine(index)   - Expands a header, showing all spells below it.
GetNumTrainerServices()   - Get the number of the trainer services.
GetTrainerGreetingText()   - Get the trainer's greeting text.
GetTrainerSelectionIndex()   - Get the index of the selected trainer service.
GetTrainerServiceAbilityReq(trainerIndex,reqIndex)   - Used for displaying the requirements to learn a new profession, profession skill or class skill.
GetTrainerServiceCost(index)   - Returns the cost of a specific trainer service.
GetTrainerServiceDescription(index)   - Returns the description of a specific trainer service.
GetTrainerServiceIcon(index)   - Returns icon texture for a trainer service.
GetTrainerServiceInfo(index)   - Returns information about a trainer service.
GetTrainerServiceItemLink(index)   - Returns an item link for a trainer service.
GetTrainerServiceLevelReq(index)   - Get the required level to learn the skill.
GetTrainerServiceNumAbilityReq - Get the maximum number of requirements that GetTrainerServiceAbilityReq() has.
GetTrainerServiceSkillLine(index) - ?.
GetTrainerServiceSkillReq(index)   - Returns a String and Variable for the requirements of a specific trainer service.
GetTrainerServiceStepIncrease()   - ?.
GetTrainerServiceStepReq - ?.
GetTrainerServiceTypeFilter("filter")   - Returns the status of a skill filter in the trainer window.
GetTrainerSkillLineFilter()   - ?;
GetTrainerSkillLines()   - ?;
IsTalentTrainer - ?.
IsTradeskillTrainer()   - Returns 1 if trainer is for a tradeskill.
IsTrainerServiceLearnSpell(index)
IsTrainerServiceSkillStep()   - ?.
IsTrainerServiceTradeSkill()   - ?.
OpenTrainer()   - ?.
SelectTrainerService - ?.
SetTrainerServiceTypeFilter("filter",state)   - Sets the status of a skill filter in the trainer window.
SetTrainerSkillLineFilter()   - ?.

Unit Functions Edytuj

These are functions which act on one or more units. Units are identified by UnitIds.

PROTECTED AssistUnit("unit")   - Instructs your character to assist the specified unit.
CheckInteractDistance("unit",distIndex)
DropItemOnUnit("unit")   - Drops an item from the cursor onto a unit.
FollowUnit("unit")   - Follow an ally with the specified UnitID
PROTECTED FocusUnit("unit")   - Sets your unit for focus. -- Protected with Patch 2.0!
InviteUnit("name" or "unit")   - Invites the specified player to the group you are currently in (new for WoW 2.0)
IsUnitOnQuest(questIndex, "unit")   - Determine if the specified unit is on the given quest.
SpellCanTargetUnit("unit")   - Returns true if the spell awaiting target selection can be cast on the specified unit.
PROTECTED SpellTargetUnit("unit")   - Casts the spell awaiting target selection on the specified unit.
PROTECTED TargetUnit("unit")   - Selects the specified unit as the current target. -- Protected with Patch 2.0!
UnitAffectingCombat("unit")   - Determine if the unit is in combat or has aggro. (returns nil if "false" and 1 if "true")
UnitArmor("unit")   - Returns the armor statistics relevant to the specified unit.
UnitAttackBothHands("unit")   - Returns information about the unit's melee attacks.
UnitAttackPower("unit")   - Returns the unit's melee attack power and modifiers.
UnitAttackSpeed("unit")   - Returns the unit's melee attack speed for each hand.
UnitBuff("unit", index [,raidFilter])   - Retrieves info about a buff of a certain unit. (Updated in 2.0)
UnitCanAssist("unit", "otherUnit")   - Indicates whether the first unit can assist the second unit.
UnitCanAttack("unit", "otherUnit")   - Returns true if the first unit can attack the second, false otherwise.
UnitCanCooperate("unit", "otherUnit")   - Returns true if the first unit can cooperate with the second, false otherwise.
UnitCharacterPoints("unit")   - Returns the number of unspent talent points for the specified unit -- usually 0.
UnitClass("unit")   - Returns the class name of the specified unit (e.g., "Warrior" or "Shaman").
UnitClassification("unit")   - Returns the classification of the specified unit (e.g., "elite" or "worldboss").
UnitCreatureFamily("unit")   - Returns the type of creature of the specified unit (e.g., "Crab").
UnitCreatureType("unit")   - Returns the classification type of creature of the specified unit (e.g., "Beast").
UnitDamage("unit")   - Returns the damage statistics relevant to the specified unit.
UnitDebuff("unit", index [,raidFilter])   - Retrieves info about a debuff of a certain unit. (Updated in 2.0)
UnitDefense("unit")   - Returns the base defense skill of the specified unit.
UnitExists("unit")   - Returns 1 if the specified unit exists, nil otherwise.
UnitFactionGroup("unit")   - Returns the faction group id and name of the specified unit. (eg. "Alliance")   - string returned is localization-independent (used in filepath)
UnitGUID("unit")   - Returns the GUID as a string for the specified unit matching the GUIDs used by the new combat logs. (New in Patch 2.4.0)
UnitHasRelicSlot("unit")
UnitHealth("unit")   - Returns the current health, in points, of the specified unit.
UnitHealthMax("unit")   - Returns the maximum health, in points, of the specified unit.
UnitInParty("unit")   - Returns true if the unit is a member of your party.
UnitInRaid("unit")   - Returns 1 if unit is in your raid, nil if not.
UnitInRange("unit")   - Returns true if the unit (party or raid only) is in range of a typical spell such as flash heal. (New in Patch 2.4.0))
UnitIsAFK("unit")   - Only works for friendly units.
UnitIsCharmed("unit")   - Returns true if the specified unit is charmed, false otherwise.
REMOVED UnitIsCivilian("unit")   - Returns true if the unit is a civilian NPC.
UnitIsConnected("unit")   - Returns 1 if the specified unit is connected or npc, nil if offline or not a valid unit.
UnitIsCorpse("unit")   - Returns true if the specified unit is a corpse, false otherwise.
UnitIsDead("unit")   - Returns true if the specified unit is dead, nil otherwise.
UnitIsDeadOrGhost("unit")   - Returns true if the specified unit is dead or a ghost, nil otherwise.
UnitIsDND("unit")   - Only works for friendly units.
UnitIsEnemy("unit", "otherUnit")   - Returns true if the specified units are enemies, false otherwise.
UnitIsFeignDeath("unit")   - Returns true if the specified unit (must be a member of your group) is feigning death.-- Added in 2.1
UnitIsFriend("unit", "otherUnit")   - Returns true if the specified units are friends (PC of same faction or friendly NPC), false otherwise.
UnitIsGhost("unit")   - Returns true if the specified unit is a ghost, false otherwise.
UnitIsPVP("unit")   - Returns true if the specified unit is flagged for PVP, false otherwise.
UnitIsPVPFreeForAll("unit")   - Returns true if the specified unit is flagged for free-for-all PVP, false otherwise.
UnitIsPartyLeader("unit")   - Returns true if the unit is the leader of its party.
UnitIsPlayer("unit")   - Returns true if the specified unit is a player character, false otherwise.
UnitIsPlusMob("unit")   - Returns true if the specified unit is a mob, more powerful than its nominal level, false otherwise (e.g., "elite" mobs)
UnitIsTapped("unit")   - Returns true if the specified unit is tapped, false otherwise.
UnitIsTappedByPlayer("unit")   - Returns true if the specified unit is tapped by the player himself, otherwise false.
UnitIsTrivial("unit")   - Returns true if the specified unit is trivial (Trivial means the unit is "grey" to the player. false otherwise.
UnitIsUnit("unit", "otherUnit")   - Determine if two units are the same unit.
UnitIsVisible("unit")   - 1 if visible, nil if not
UnitLevel("unit")   - Returns the level of a unit.
UnitMana("unit")   - Returns the current mana (or energy,rage,etc), in points, of the specified unit.
UnitManaMax("unit")   - Returns the maximum mana (or energy,rage,etc), in points, of the specified unit.
UnitName("unit")   - Returns the name (and realm name) of a unit.
UnitOnTaxi("unit")   - Returns 1 if unit is on a taxi.
UnitPlayerControlled("unit")   - Returns true if the specified unit is controlled by a player, false otherwise.
UnitPlayerOrPetInParty("unit")   - Returns 1 if the specified unit/pet is a member of the player's party, nil otherwise (returns 1 for "player" and "pet")   - Added in 1.12
UnitPlayerOrPetInRaid("unit")   - Returns 1 if the specified unit/pet is a member of the player's raid, nil otherwise (returns 1 for "player" and "pet")   - Added in 1.12
UnitPVPName("unit")   - Returns unit's name with PvP rank prefix (e.g., "Corporal Allianceguy").
UnitPVPRank("unit")   - Get PvP rank information for requested unit.
UnitPowerType("unit")   - Returns a number corresponding to the power type (e.g., mana, rage or energy) of the specified unit.
UnitRace("unit")   - Returns the race name of the specified unit (e.g., "Human" or "Troll").
UnitRangedAttack("unit")   - Returns the ranged attack number of the unit.
UnitRangedAttackPower("unit")   - Returns the ranged attack power of the unit.
UnitRangedDamage("unit")   - Returns the ranged attack speed and damage of the unit.
UnitReaction("unit", "otherUnit")   - Returns a number corresponding to the reaction (aggressive, neutral or friendly) of the first unit towards the second unit.
UnitResistance("unit", "resistanceIndex")   - Returns the resistance statistics relevant to the specified unit and resistance type.
UnitSex("unit")   - Returns a code indicating the gender of the specified unit, if known. (1=unknown, 2=male, 3=female) ← changed in 1.11!
UnitStat("unit", statIndex)   - Returns the statistics relevant to the specified unit and basic attribute (e.g., strength or intellect).
UnitXP("unit")   - Returns the number of experience points the specified unit has in their current level. (only works on your player)
UnitXPMax("unit")   - Returns the number of experience points the specified unit needs to reach their next level. (only works on your player)
SetPortraitTexture(texture,"unit")   - Paint a Texture object with the specified unit's portrait.
SetPortraitToTexture("texture", icon)   - Paint a Texture object with the given Texture ?

Voice Chat Functions Edytuj

These functions were introduced in Patch 2.2.0.

AddMute("name")
ChannelSilenceAll()
ChannelSilenceVoice()
ChannelUnSilenceAll()
ChannelUnSilenceVoice()
ChannelVoiceOff()
ChannelVoiceOn()
DelMute("name")
DisplayChannelVoiceOff()
DisplayChannelVoiceOn()
GetActiveVoiceChannel()
GetChannelDisplayInfo(id) - Returns the name of the channel according to the given id.
GetNumVoiceSessions() - Returns the number of voice sessions the client is currently in. Ignores those under the 'World' category.
GetSelectedDisplayChannel()
GetSelectedMute()
GetVoiceCurrentSessionID()
GetVoiceSessionInfo(id) - Returns the name of the voice session according to the given id. Does not apply for channels under the 'World' category.
GetVoiceStatus("unit")
IsMuted()
IsSilenced()
IsVoiceChatAllowed() - Returns 1 if Voice Chat is enabled on the server, nil otherwise
IsVoiceChatEnabled() - Returns 1 if Voice Chat is enabled for your client, nil otherwise
SetActiveVoiceChannelBySessionID(id) - Set the active voice session to the session of the given id.
SetActiveVoiceChannel()
SetSelectedDisplayChannel()
SetSelectedMute()
Sound_GetInputDriverNameByIndex()
Sound_GetNumInputDrivers()
Sound_GetNumOutputDrivers()
Sound_GetOutputDriverNameByIndex()
Sound_RestartSoundEngine()
UnitIsSilenced()
UnitIsTalking() -
UnSilenceMember()
VoiceChat_ActivatePrimaryCaptureCallback()
VoiceChat_GetCurrentMicrophoneSignalLevel()
VoiceChat_IsPlayingLoopbackSound()
VoiceChat_IsRecordingLoopbackSound()
VoiceChat_PlayLoopbackSound()
VoiceChat_RecordLoopbackSound()
VoiceChat_StartCapture()
VoiceChat_StopCapture()
VoiceChat_StopPlayingLoopbackSound()
VoiceChat_StopRecordingLoopbackSound()
VoiceEnumerateCaptureDevices()
VoiceEnumerateOutputDevices()
VoiceGetCurrentCaptureDevice()
VoiceGetCurrentOutputDevice()
VoiceIsDisabledByClient()
VoicePushToTalkStart()
VoicePushToTalkStop()
VoiceSelectCaptureDevice()
VoiceSelectOutputDevice()

Who Functions Edytuj

GetNumWhoResults()   - Return the number of entries resulting from your most recent /who query.
GetWhoInfo(index)
SendWho("filter")   - Send a who request to the server.
SetWhoToUI(toUIFlag)   - Indicate that who request results should be delivered as WHO_LIST_UPDATE instead of to chat.
SortWho(sortType)   - Sorts an existing /who list; displays the Who List frame if not visible.

Uncategorized Functions Edytuj

Add functions whose group is not clear to this section, please remember to follow the Example Function template!

GetMinigameState()
GetMinigameType()
GetMirrorTimerInfo()
GetRuneCooldown(id)
GetRuneType(id)
UI EasyMenu(menuList, menuFrame, anchor, x, y, displayMode, autoHideDelay)
PROTECTED RegisterForSave()
PROTECTED RegisterForSavePerCharacter()

Widget Specific Functions Edytuj

The World of Warcraft User Interface Object API lives on its own page: Widget API.

Lua language functions Edytuj

The standard Lua language functions and library reference lives on its own page: Lua functions. Arguably, we could just refer to the Lua web site, but a few function slightly differently in Blizzard's implementation. They are all documented here for consistency.

API change summaries Edytuj

See API change summaries for details of changes between different versions of the API. Among other things, it contains relevant excerpts from the World of Warcraft Interface Customization forums.

User Defined Functions Edytuj

A list of helpful cut-and-paste functions provided by WoWWiki contributors can be found at the User Defined Functions page.


Also see Category:Function Libraries for AddOns that do nothing but provide you with utility functions.